เลือกการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2   สิ้นปีการศึกษา  
ปีการศึกษา :
โรงเรียน:
จำแนกตามตำบล:
จำแนกตามอำเภอ:
 
รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา


จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนเกิน 3 กม. จำแนกตามวิธีการเดินทาง
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

รายการ
ก่อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวม
ทั้งสิ้น
อ3ข
อ.1
อ.2
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
เดินเท้า
ชาย
หญิง
รวม
5
6
11
12
11
23
65
60
125
82
77
159
27
32
59
38
33
71
51
33
84
48
72
120
42
40
82
65
44
109
271
254
525
44
26
70
28
30
58
23
27
50
95
83
178
448
414
862
โดยใช้พาหนะเสียค่าโดยสาร
ชาย
หญิง
รวม
56
55
111
218
180
398
228
196
424
502
431
933
214
196
410
183
165
348
179
157
336
198
192
390
185
183
368
202
182
384
1,161
1,075
2,236
100
104
204
112
97
209
86
75
161
298
276
574
1,961
1,782
3,743
โดยใช้พาหนะไม่เสียค่าโดยสาร
ชาย
หญิง
รวม
3
5
8
24
24
48
73
53
126
100
82
182
66
75
141
82
82
164
77
103
180
113
128
241
130
109
239
131
126
257
599
623
1,222
60
60
120
46
39
85
45
48
93
151
147
298
850
852
1,702
จักรยานยืมเรียน
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0
1
2
3

1
12

21
2
3
4
5
9
4
1
51

1
5
1
6
9
6
15
 รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
รวม
59
60
119
242
204
446
301
249
550
602
513
1,115
281
273
554
265
248
513
256
260
516
313
320
633
315
292
607
334
310
644
1,764
1,703
3,467
164
165
329
158
136
294
132
123
255
454
424
878
2,820
2,640
5,460