เลือกการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2   สิ้นปีการศึกษา  
ปีการศึกษา :
โรงเรียน:
จำแนกตามตำบล:
จำแนกตามอำเภอ:
 
รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา


จำนวนนักเรียนจำแนกตามศาสนา ระดับชั้นและเพศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ศาสนา
ก่อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวม
ทั้งสิ้น
อ3ข
อ.1
อ.2
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
พุทธ
ชาย
หญิง
รวม
306
270
576
1,404
1,205
2,609
1,554
1,468
3,022
3,264
2,943
6,207
1,571
1,537
3,108
1,658
1,502
3,160
1,672
1,541
3,213
1,675
1,609
3,284
1,714
1,631
3,345
1,804
1,634
3,438
10,094
9,454
19,548
713
580
1,293
647
530
1,177
666
525
1,191
2,026
1,635
3,661
15,384
14,032
29,416
อิสลาม
ชาย
หญิง
รวม4
6
10
1
3
4
5
9
14
2
1
3
2
2
4
1
1
2
3
1
4
2
6
8
1
1
2
11
12
23

1
1
1
1
0
2
2
16
23
39
คริสต์
ชาย
หญิง
รวม
1
2
3
4
2
6
4
6
10
9
10
19
5
3
8
4
1
5
6
7
13
7
9
16
2
2
4
3
3
6
27
25
52
1
2
3

1
1
2

2
3
3
6
39
38
77
ซิกส์
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


1

1

1
0
1

0
0
0
1
0
1
พราหมณ์/ฮินดู
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
อื่น ๆ
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0
1

11

1
1
1
2


3
1
4

0
0
0
3
1
4
 รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
รวม
307
272
579
1,412
1,213
2,625
1,559
1,477
3,036
3,278
2,962
6,240
1,579
1,541
3,120
1,664
1,505
3,169
1,681
1,549
3,230
1,686
1,620
3,306
1,718
1,639
3,357
1,808
1,638
3,446
10,136
9,492
19,628
714
583
1,297
647
531
1,178
668
526
1,194
2,029
1,640
3,669
15,443
14,094
29,537