เลือกการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2   สิ้นปีการศึกษา  
ปีการศึกษา :
โรงเรียน:
จำแนกตามตำบล:
จำแนกตามอำเภอ:
 
รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา


จำนวนนักเรียนจำแนกตามสัญชาติ ระดับชั้นและเพศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สัญชาติ
ก่อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวม
ทั้งสิ้น
อ3ข
อ.1
อ.2
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ไทย
ชาย
หญิง
รวม
306
271
577
1,404
1,202
2,606
1,551
1,460
3,011
3,261
2,933
6,194
1,562
1,523
3,085
1,646
1,498
3,144
1,668
1,540
3,208
1,670
1,606
3,276
1,706
1,628
3,334
1,801
1,628
3,429
10,053
9,423
19,476
710
579
1,289
642
529
1,171
665
520
1,185
2,017
1,628
3,645
15,331
13,984
29,315
กัมพูชา
ชาย
หญิง
รวม

1
1
2
1
3
2
4
6
4
6
10
3
2
5
1

1

2
2

2
2
1

1
3

3
8
6
14

0
0
0
12
12
24
เกาหลีใต้
ชาย
หญิง
รวม
1
10
1
1
1
1
2
1
1
2
2
2
4

0
0
0
2
3
5
จีน
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0


1

1
1
0
1
1
0
1
ซาอุดีอาระเบีย
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
ญี่ปุ่น
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
เนปาล
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
ปากีสถาน
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
พม่า
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0

1

1


1
0
1

0
0
0
1
0
1
ฟิลิปปิน
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
มาเลเชีย
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
ลาว
ชาย
หญิง
รวม
1

1
5
8
13
6
13
19
12
21
33
11
14
25
12
6
18
12
5
17
13
11
24
11
11
22
4
10
14
63
57
120
3
4
7
5
2
7
2
6
8
10
12
22
85
90
175
เวียดนาม
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
ศรีลังกา
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
สิงคโปร์
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
อินเดีย
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
อินโดนีเซีย
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
ไม่ปรากฎสัญชาติ
ชาย
หญิง
รวม1
1
21
1
2
1

1
3

3
1
1
2
2
1
3


7
2
9

0
0
0
8
3
11
อื่น ๆ
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0
1
1
2
1

1

1
1

2
2
4
1

1


1
0
1
3
2
5
 รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
รวม
ห้อง
307
272
579
1,412
1,213
2,625
1,559
1,477
3,036
3,278
2,962
6,240
1,579
1,541
3,120
1,664
1,505
3,169
1,681
1,549
3,230
1,686
1,620
3,306
1,718
1,639
3,357
1,808
1,638
3,446
10,136
9,492
19,628
714
583
1,297
647
531
1,178
668
526
1,194
2,029
1,640
3,669
15,443
14,094
29,537