เลือกการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2   สิ้นปีการศึกษา  
ปีการศึกษา :
โรงเรียน:
จำแนกตามตำบล:
จำแนกตามอำเภอ:
 
รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา


จำนวนนักเรียนขาดแคลน จำแนกตามระดับชั้นและเพศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ความขาดแคลน
ก่อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวม
ทั้งสิ้น
อ3ข
อ.1
อ.2
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
เครื่องแบบนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
267
241
508
1,239
1,059
2,298
1,411
1,326
2,737
2,917
2,626
5,543
1,481
1,452
2,933
1,600
1,448
3,048
1,604
1,473
3,077
1,610
1,542
3,152
1,629
1,553
3,182
1,739
1,583
3,322
9,663
9,051
18,714
662
541
1,203
601
492
1,093
611
494
1,105
1,874
1,527
3,401
14,454
13,204
27,658
เครื่องเขียน
ชาย
หญิง
รวม
272
244
516
1,242
1,063
2,305
1,400
1,310
2,710
2,914
2,617
5,531
1,464
1,439
2,903
1,587
1,437
3,024
1,582
1,449
3,031
1,593
1,529
3,122
1,603
1,513
3,116
1,714
1,554
3,268
9,543
8,921
18,464
656
536
1,192
598
485
1,083
609
494
1,103
1,863
1,515
3,378
14,320
13,053
27,373
แบบเรียน(หนังสือยืมเรียน)
ชาย
หญิง
รวม
272
244
516
1,242
1,067
2,309
1,396
1,310
2,706
2,910
2,621
5,531
1,452
1,424
2,876
1,577
1,423
3,000
1,569
1,431
3,000
1,552
1,498
3,050
1,588
1,507
3,095
1,692
1,538
3,230
9,430
8,821
18,251
661
540
1,201
602
492
1,094
611
495
1,106
1,874
1,527
3,401
14,214
12,969
27,183
อาหารกลางวัน
ชาย
หญิง
รวม
270
243
513
1,218
1,040
2,258
1,388
1,290
2,678
2,876
2,573
5,449
1,464
1,418
2,882
1,559
1,413
2,972
1,557
1,422
2,979
1,555
1,487
3,042
1,580
1,499
3,079
1,694
1,531
3,225
9,409
8,770
18,179
650
528
1,178
591
478
1,069
609
491
1,100
1,850
1,497
3,347
14,135
12,840
26,975
ขาดแคลน 3 รายการหรือมากกว่า
ชาย
หญิง
รวม
271
244
515
1,226
1,055
2,281
1,396
1,305
2,701
2,893
2,604
5,497
1,464
1,429
2,893
1,576
1,419
2,995
1,566
1,427
2,993
1,569
1,499
3,068
1,595
1,506
3,101
1,701
1,545
3,246
9,471
8,825
18,296
655
534
1,189
598
485
1,083
610
495
1,105
1,863
1,514
3,377
14,227
12,943
27,170