เลือกการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2   สิ้นปีการศึกษา  
ปีการศึกษา :
โรงเรียน:
จำแนกตามตำบล:
จำแนกตามอำเภอ:
 
รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา


จำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามระดับชั้นและเพศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประเภทการด้อยโอกาส
ก่อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวม
ทั้งสิ้น
อ3ข
อ.1
อ.2
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
พิการทางการมองเห็น
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
พิการทางการได้ยิน
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
พิการทางสติปัญญา
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
พิการทางร่างการและสุขภาพ
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
พิการทางการเรียนรู้
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
พิการทางการพูดและภาษา
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
พิการทางพฤติกรรมและอารมณ์
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
ออทิสติก
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
พิการซ้ำซ้อน
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
อื่น ๆ
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
 รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
รวม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0