เลือกการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2   สิ้นปีการศึกษา  
ปีการศึกษา :
โรงเรียน:
จำแนกตามตำบล:
จำแนกตามอำเภอ:
 
รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา


จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสจำแนกตามระดับชั้นและเพศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ประเภทการด้อยโอกาส
ก่อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
รวม
ทั้งสิ้น
อ3ข
อ.1
อ.2
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ถูกบังคับให้ขายแรงงาน
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
เด็กถูกทอดทิ้ง
ชาย
หญิง
รวม1

1

1
1
1
1
2


0
0
0

0
0
0
1
1
2
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
เด็กเร่ร่อน
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
ผลกระทบจากเอดส์
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
ชนกลุ่มน้อย
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ
ชาย
หญิง
รวม1

11
0
1


0
0
0

0
0
0
1
0
1
เด็กยากจน
ชาย
หญิง
รวม
254
217
471
1,223
1,073
2,296
1,452
1,384
2,836
2,929
2,674
5,603
1,482
1,461
2,943
1,617
1,465
3,082
1,631
1,486
3,117
1,635
1,564
3,199
1,654
1,586
3,240
1,761
1,605
3,366
9,780
9,167
18,947
690
566
1,256
633
523
1,156
639
516
1,155
1,962
1,605
3,567
14,671
13,446
28,117
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
อื่น ๆ
ชาย
หญิง
รวม

0
0
0


0
0
0

0
0
0
0
0
0
กำพร้า
ชาย
หญิง
รวม
1

1
2
1
3
5
3
8
8
4
12
6
3
9
4
4
8
4
3
7
6
1
7
5
4
9
5
4
9
30
19
49

1
1
1

1

1
1
1
2
3
39
25
64
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว
ชาย
หญิง
รวม
2
2
4


2
2
4
1
1
0
1
1

0
0
0
2
3
5
 รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
รวม
257
219
476
1,227
1,074
2,301
1,457
1,388
2,845
2,941
2,681
5,622
1,488
1,464
2,952
1,621
1,469
3,090
1,635
1,489
3,124
1,641
1,565
3,206
1,659
1,590
3,249
1,766
1,610
3,376
9,810
9,187
18,997
690
567
1,257
634
523
1,157
639
517
1,156
1,963
1,607
3,570
14,714
13,475
28,189