เลือกการแสดงผล

จำแนกตามตำบล :
จำแนกตามอำเภอ: รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา


รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม (OBEC Channel)

ที่
ชื่อโรงเรียน
เลขที่
หมู่
ชื่อหมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี
1
บ้านนาขนัน
5
นาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
2
บ้านนาแมด
7
นาแมด แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
3
บ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา)
2
เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
4
บ้านทรายพูล
6
โนนแดง ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
5
บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
3
นาสนาม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
6
บ้านไทรย้อย
6
ไทรย้อย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
7
บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
5
อูบมุง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
8
บ้านนานวน
2
นานวน เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
9
บ้านบุ่งวิทยา
4
บุ่งขี้เหล็ก นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
10
บ้านโบกม่วง
6
โบกม่วง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
11
บ้านลาดหญ้าคา
5
ลาดหญ้าคา นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
12
บ้านนายูง
3
นายูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
13
บ้านป่าติ้ว
4
ป่าติ้ว หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
14
บ้านแก้งหลักด่าน
7
แก้งหลักด่าน หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
15
บ้านคำหาด
9
คำหาด หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
16
บ้านป่าข่า
7
ป่าข่า หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
17
ตชด.บ้านป่งคอม
8
ป่งคอม หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
18
บ้านนาชุมใต้
3
นาชุมใต้ หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
19
บ้านเวียง (ตุอุปถัมภ์)
5
เวียง กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
20
บ้านคึม
6
คึม กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
21
บ้านหนองเอาะ
13
หนองเอาะ เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
22
เกษมบ้านนาคำ
6
เกษมนาคำ เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
23
บ้านนาตาหมุด
6
นาตาหมุด ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
24
บ้านบ่อหิน
5
บ่อหิน ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
25
ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
11
ท่าบ่อแบง ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
26
บ้านสร้างโพน
1
สร้างโพน คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
27
บ้านโป่งน้อย
4
โป่งน้อย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
28
บ้านนาคำวิทยา
3
นาคำ คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
29
บ้านดอนม่วง (แก้วประชาสรรค์)
2
ดอนม่วง คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
30
บ้านม่วงเดียด
5
บ้านสมดี เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
31
บ้านแพง
8
แพง คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
32
บ้านดอนหมากมาย (ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
7
ดอนมากมาย คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
33
บ้านคำไหล
6
คำไหล คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
34
บ้านแอมเจริญ
10
แอมเจริญ โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
35
บ้านโคกใหญ่
5
โคกใหญ่ โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
36
บ้านโคกจาน
3
โคกจาน โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
37
บ้านเสาธงใหญ่
6
เสาธงใหญ่ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
38
บ้านนาเดื่อ
5
นาเดื่อ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
39
ชุมชนบ้านเซเป็ด
10
เซเป็ด เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
40
ตระการพืชผล
8
ขุหลุ ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
41
บ้านโพนเมือง
8
ม่วงตอย ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
42
บ้านไผ่ล้อม
8
สร้างแป้น ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
43
บ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอย
9
บ๋าหอย ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
44
บ้านคำแคน
4
คำแคน ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
45
บ้านห้วยที
7
ห้วยทีเหนือ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
46
บ้านโนนสูง
5
โนนสูง ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
47
บ้านนาส้มมอ
3
นาส้มมอ ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
48
บ้านเทวัญ (คุรุราษฎร์นุกูล)
5
เทวัญ ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
49
บ้านแก้งอะฮวน
6
แก้งฮะอวน ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
50
บ้านโหมน
6
โหมน นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
51
บ้านสมบูรณ์
8
สมบูรณ์ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
52
บ้านน้ำคำ
13
น้ำคำใต้ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
53
บ้านนาห้วยแดง
5
นาห้วยแดง โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
54
บ้านร่องข่า
1
ร่องข่า โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
55
บ้านทม
5
ทม บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
56
บ้านนางิ้ว (ประชาสามัคคี)
6
นางิ้ว เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
57
บ้านพอก
10
พอก เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
58
บ้านเขือง
3
เขือง หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
59
บ้านแหลไหล่
6
แหลไหล่ หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
60
บ้านนาดอกไม้
7
นาดอกไม้ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
61
บ้านดอน
1
ดอน ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
62
บ้านดอนก่อ
3
ดอนก่อ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
63
บ้านไหล่สูง
2
ไหล่สูง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
64
บ้านดอนงัว
4
ดอนงัว ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34160
65
บ้านคำข่า
7
คำข่า ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
66
บ้านฟ้าห่วน
4
ฟ้าห่วน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
67
บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
7
ตาดโตน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
68
บ้านขุมคำ
9
ขุมคำ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
69
บ้านหนองบั่ว
3
หนองบั่ว แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
70
บ้านน้ำเกลี้ยง
3
น้ำเกลี้ยง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34720
71
บ้านตาดแต้
6
ตาดแต้ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34720
72
ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์)
1
ข้าวปุ้น ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
73
บ้านโคกเลาะ (มิตรภาพที่ 159)
4
โคกเลาะ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
74
บ้านดงบัง
10
ดงบัง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
75
บ้านคำแม่มุ่ย
6
คำแม่มุย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
76
บ้านกุดกลอย
5
กุดลอย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
77
บ้านแก้งลิงโคกสว่าง
7
แก้งลิง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
78
บ้านแข็งขยัน
8
แข็งขยัน โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
79
บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
7
ศรีสมบูรณ์ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
80
บ้านหนองลุมพุก
5
หนองลุมพุก แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
81
บ้านศรีเชียงใหม่
10
ศรีเชียงใหม่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
82
บ้านพะไล
6
หินดาน โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
83
เสาวนิต (บ้านวังแซ)
12
วังแซ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
84
บ้านคำมณี
7
คำมณี โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
85
บ้านนานางวาน
8
นานางวาน ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
86
บ้านนาพะเนียงออ
5
นาพะเนียงออ สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
87
บ้านกะเตียด
7
กะเตียด สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
88
บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
8
จอมปลวกสูง สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
89
บ้านกะลึง
6
กะลึง สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
90
บ้านโสกชัน
2
โสกชัน สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
91
บ้านไพรสวรรค์
7
ไพรสวรรค์ สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
92
บุญจิราธร
2
นาห้าง สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
93
บ้านปากห้วยม่วง
1
ปากห้วยม่วง เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
94
บ้านดงตาหวัง
2
ดงตาหวัง เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
95
บ้านหนองฟานยืน
5
หนองฟานยืน เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
96
บ้านโป่งเป้า สาขาคำจ้าว
3
คำจ้าว เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
97
บ้านค้อ
4
ค้อใหญ่ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34170
98
บ้านไทรงาม
8
ไทรงาม กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34170
99
บ้านไหล่ธาตุ
5
ไหล่ธาตุ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34170
100
บ้านคันพะลาน
4
คันพะลาน นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34170
101
บ้านลุมพุก
2
ลุมพุก นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34170
102
บ้านนาม่วง
12
นาม่วง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34170
103
บ้านนาทราย
2
นาทราย พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34170
104
บ้านปากแซง
3
ปากแซง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34170
105
บ้านโพนแพง
5
โพนแพง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34170
106
บ้านนาหินโหง่นนาดง
9
นาหินโหง่น พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34170
107
บ้านโนนตูม
6
โนนตูม พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34170
108
บ้านโนนขุมคำ
7
โนนขุมคำ พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34170
109
บ้านด่านหม่วน
9
ด่านหม่วน พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34171
110
บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
12
หนองเต่า พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34170