เลือกการแสดงผล

จำแนกตามรูปแบบการจัดสรร :
จำแนกตามอำเภอ: รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา


ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

ที่
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
เครื่องแม่ข่าย
เครื่องนักเรียน(PC)
เครื่องครู(PC)
notebook นักเรียน
notebook ครู
ปีที่ได้รับจัดสรร
1
บ้านนาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ
1
0
0
10
1
2555
2
บ้านแก้งเหนือ แก้งเหนือ เขมราฐ
0
0
0
0
0
2553
3
บ้านนาแมด แก้งเหนือ เขมราฐ
1
10
1
0
0
2554
4
บ้านนาตาลเหนือ ขามป้อม เขมราฐ
1
20
2
0
0
2550
5
บ้านนาตาลเหนือ ขามป้อม เขมราฐ
0
0
0
0
0
2553
6
ชุมชนบ้านขามป้อม ขามป้อม เขมราฐ
0
0
0
0
0
2553
7
บ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา) ขามป้อม เขมราฐ
1
0
0
10
1
2555
8
บ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ
1
15
1
0
0
2549
9
บ้านนาสนามนาหว้าเกษม เขมราฐ เขมราฐ
1
0
0
40
1
2554
10
บ้านไทรย้อย เขมราฐ เขมราฐ
1
0
0
10
1
2555
11
บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง เขมราฐ เขมราฐ
1
10
1
0
0
2554
12
เขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ
1
0
0
40
1
2554
13
อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ
1
0
0
30
1
2554
14
บ้านหนองหลวง เขมราฐ เขมราฐ
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
15
บ้านบุ่งซวยห้วยยาง เขมราฐ เขมราฐ
0
0
0
0
0
2553
16
ชุมชนบ้านเจียด เจียด เขมราฐ
0
0
0
0
0
2553
17
บ้านนานวน เจียด เขมราฐ
0
0
0
5
1
2555
18
บ้านนาแวง นาแวง เขมราฐ
0
0
0
0
0
2553
19
บ้านบุ่งวิทยา นาแวง เขมราฐ
1
0
0
10
1
2555
20
บ้านโบกม่วง นาแวง เขมราฐ
0
5
1
0
0
2549
21
บ้านลาดหญ้าคา นาแวง เขมราฐ
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
22
บ้านนาเมือง นาแวง เขมราฐ
1
0
0
40
1
2554
23
บ้านนายูง หนองนกทา เขมราฐ
1
0
0
40
1
2554
24
บ้านโนนสูง หนองนกทา เขมราฐ
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
25
บ้านป่าติ้ว หนองนกทา เขมราฐ
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
26
บ้านหนองนกทา หนองนกทา เขมราฐ
0
0
0
0
0
2553
27
ตชด.ทองพูนพิทยา หนองนกทา เขมราฐ
0
0
0
0
0
2553
28
บ้านหนองผือ หนองผือ เขมราฐ
0
0
0
0
0
2553
29
บ้านหนองผือ หนองผือ เขมราฐ
0
0
1
0
0
2554
30
บ้านพนมดี หนองผือ เขมราฐ
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
31
บ้านแก้งหลักด่าน หนองผือ เขมราฐ
1
0
0
10
1
2555
32
บ้านโคกสว่าง หนองผือ เขมราฐ
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
33
บ้านบาก หนองผือ เขมราฐ
1
0
0
40
1
2554
34
บ้านบึงหอม หนองผือ เขมราฐ
1
0
0
40
1
2554
35
บ้านคำหาด หนองผือ เขมราฐ
0
0
0
0
0
2553
36
บ้านนาหว้าเหนือ หนองสิม เขมราฐ
0
0
0
0
0
2553
37
บ้านนาหว้าเหนือ หนองสิม เขมราฐ
0
0
1
0
0
2554
38
บ้านป่าข่า หนองสิม เขมราฐ
1
0
0
40
1
2554
39
ตชด.บ้านป่งคอม หนองสิม เขมราฐ
0
0
0
5
1
2555
40
บ้านม่วงเฒ่า หัวนา เขมราฐ
0
0
0
0
0
2553
41
บ้านห้วยยาง หัวนา เขมราฐ
1
10
1
0
0
2552
42
บ้านอีเติ่ง หัวนา เขมราฐ
1
0
0
40
1
2554
43
บ้านนาชุมใต้ หัวนา เขมราฐ
1
0
0
40
1
2554
44
บ้านกระเดียน กระเดียน ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
45
บ้านเวียง (ตุอุปถัมภ์) กระเดียน ตระการพืชผล
0
0
0
5
1
2555
46
บ้านนาหว้า กระเดียน ตระการพืชผล
1
10
1
0
0
2550
47
บ้านกุดยาลวน กุดยาลวน ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
48
บ้านคึม กุดยาลวน ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
49
บ้านกาจับ กุดยาลวน ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
50
บ้านกุศกร กุศกร ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
51
บ้านลาดสมดี กุศกร ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
52
บ้านศรีสุข กุศกร ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
53
บ้านหนองเอาะ เกษม ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
54
บ้านคำสมิง เกษม ตระการพืชผล
1
0
0
40
1
2554
55
บ้านเกษม เกษม ตระการพืชผล
1
0
0
10
1
2555
56
เกษมบ้านนาคำ เกษม ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
57
บ้านกึ่งพุทธกาล เกษม ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
58
บ้านขามเปี้ย ขามเปี้ย ตระการพืชผล
1
10
1
0
0
2552
59
ขามเปี้ยบ้านศรีสุข ขามเปี้ย ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
60
บ้านดอนตะมุน ขามเปี้ย ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
61
บ้านนาตาหมุด ขามเปี้ย ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
62
บ้านบ่อหิน ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
63
บ้านบ่อหิน ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
0
0
1
0
0
2554
64
บ้านดอนหมูวิทยา ขามเปี้ย ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
65
ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ขามเปี้ย ตระการพืชผล
0
0
0
5
1
2555
66
บ้านนาคิแลน ขามเปี้ย ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
67
บ้านดอนทับช้าง ขุหลุ ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
68
บ้านดอนใหญ่ ขุหลุ ตระการพืชผล
1
10
1
0
0
2550
69
บ้านคอนสาย คอนสาย ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
70
บ้านคอนสาย คอนสาย ตระการพืชผล
0
0
1
0
0
2554
71
บ้านสร้างโพน คอนสาย ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
72
บ้านโป่งน้อย คอนสาย ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
73
บ้านนาคำวิทยา คอนสาย ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
74
บ้านดอนม่วง (แก้วประชาสรรค์) คอนสาย ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
75
บ้านฮี คำเจริญ ตระการพืชผล
1
0
0
10
1
2555
76
บ้านแพง คำเจริญ ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
77
บ้านดอนหมากมาย (ราษฎร์สามัคคีวิทยา) คำเจริญ ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
78
บ้านคำไหล คำเจริญ ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
79
บ้านแอมเจริญ โคกจาน ตระการพืชผล
1
0
0
10
1
2555
80
บ้านโคกน้อย โคกจาน ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
81
บ้านโคกใหญ่ โคกจาน ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
82
บ้านโคกจาน โคกจาน ตระการพืชผล
0
0
0
5
1
2555
83
บ้านเสาธงใหญ่ เซเป็ด ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
84
บ้านนาเดื่อ เซเป็ด ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
85
ชุมชนบ้านเซเป็ด เซเป็ด ตระการพืชผล
1
10
1
0
0
2551
86
ตระการพืชผล ขุหลุ ตระการพืชผล
1
0
0
30
1
2554
87
บ้านตระการ ตระการ ตระการพืชผล
1
15
1
0
0
2549
88
บ้านโพนเมือง ตระการ ตระการพืชผล
1
10
1
0
0
2552
89
บ้านเอ็นอ้า ตระการ ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
90
บ้านดอนหมู ตระการ ตระการพืชผล
0
5
1
0
0
2549
91
บ้านตากแดด ตากแดด ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
92
บ้านไผ่ล้อม ตากแดด ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
93
บ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอย ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
94
บ้านถ้ำแข้ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
95
บ้านคำแคน ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
96
บ้านห้วยที ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
0
0
0
5
1
2555
97
บ้านโนนสูง ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
98
บ้านนาส้มมอ ท่าหลวง ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
99
บ้านเทวัญ (คุรุราษฎร์นุกูล) ท่าหลวง ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
100
บ้านแก้งอะฮวน ท่าหลวง ตระการพืชผล
0
0
0
5
1
2555
101
บ้านท่าหลวง ท่าหลวง ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
102
บ้านดอนจิก นาพิน ตระการพืชผล
0
5
1
0
0
2552
103
บ้านโหมน นาพิน ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
104
บ้านนาพิน นาพิน ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
105
บ้านนาไฮ (มิตรภาพที่ 145) นาสะไม ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
106
บ้านหนองแดง นาสะไม ตระการพืชผล
0
0
0
5
1
2555
107
บ้านสมบูรณ์ นาสะไม ตระการพืชผล
0
5
1
0
0
2550
108
บ้านน้ำคำ นาสะไม ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
109
น้ำคำพิทยา โนนกุง ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
110
บ้านนาห้วยแดง โนนกุง ตระการพืชผล
0
0
0
5
1
2555
111
บ้านร่องข่า โนนกุง ตระการพืชผล
1
0
0
10
1
2555
112
บ้านโนนกุง โนนกุง ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
113
บ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ) บ้านแดง ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
114
บ้านเล้า บ้านแดง ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
115
บ้านทม บ้านแดง ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
116
บ้านโนนสำราญ เป้า ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
117
บ้านนางิ้ว (ประชาสามัคคี) เป้า ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
118
บ้านเป้า (รัฐราษฎร์บำรุง) เป้า ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
119
บ้านพอก เป้า ตระการพืชผล
1
0
0
40
1
2554
120
ชุมชนบ้านสะพือ สะพือ ตระการพืชผล
1
0
0
40
1
2554
121
บ้านนางิ้ว สะพือ ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
122
บ้านสงยาง สะพือ ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
123
บ้านเขือง หนองเต่า ตระการพืชผล
0
0
0
5
1
2555
124
บ้านแหลไหล่ หนองเต่า ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
125
บ้านหนองเต่า หนองเต่า ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
126
บ้านนาดอกไม้ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
0
0
0
5
1
2555
127
บ้านดอน ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
0
0
0
5
1
2555
128
บ้านห้วยฝ้าย ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
2553
129
บ้านดอนก่อ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
130
บ้านนาจ่าย ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
0
0
0
5
1
2555
131
บ้านไหล่ทุ่ง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
0
0
0
5
1
2555
132
บ้านไหล่สูง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
0
0
0
5
1
2555
133
บ้านดอนงัว ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
1
0
0
40
1
2554
134
บ้านดงไม้งาม ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
135
บ้านคำข่า ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
136
บ้านกาบิน กาบิน กุดข้าวปุ้น
1
0
0
40
1
2554
137
บ้านตุ กาบิน กุดข้าวปุ้น
0
0
0
0
0
2553
138
บ้านป่าข่า กาบิน กุดข้าวปุ้น
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
139
บ้านฟ้าห่วน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
0
0
0
5
1
2555
140
บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
141
บ้านแก่งเค็ง แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
1
10
1
0
0
2552
142
บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
0
0
0
5
1
2555
143
บ้านขุมคำ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
144
บ้านหนองบั่ว แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
1
0
0
10
1
2555
145
บ้านน้ำเกลี้ยง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
0
0
0
0
0
2553
146
บ้านตาดแต้ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
147
บ้านโนนหอม ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
148
ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
0
0
0
0
0
2553
149
บ้านโคกเลาะ (มิตรภาพที่ 159) ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
1
0
0
10
1
2555
150
บ้านโคกก่องวังนอง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
1
0
0
10
1
2555
151
ชุมชนบ้านโนนสวาง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
1
0
0
40
1
2554
152
บ้านหนองหว้า โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
153
บ้านดงบัง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
0
0
0
5
1
2555
154
บ้านคำแม่มุ่ย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
1
0
0
10
1
2555
155
บ้านกุดกลอย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
1
10
1
0
0
2554
156
บ้านแก้งลิงโคกสว่าง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
0
0
0
5
1
2555
157
บ้านไชยชนะ โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
158
บ้านแข็งขยัน โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
159
บ้านบกหนองทันน้ำ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
0
0
0
0
0
2553
160
บ้านโนนหินแร่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
1
15
1
0
0
2550
161
บ้านโนนหินแร่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
0
0
0
0
0
2553
162
บ้านแสนอุดม หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
163
บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
1
10
1
0
0
2551
164
บ้านหนองลุมพุก แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
165
บ้านศรีเชียงใหม่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
0
0
0
5
1
2555
166
บ้านพะไล โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
167
บ้านเลาะ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
168
บ้านดอนเย็นใต้ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
2553
169
เสาวนิต (บ้านวังแซ) โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
0
0
0
5
1
2555
170
บ้านโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
1
10
1
0
0
2551
171
บ้านโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
2553
172
บ้านคำมณี โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
1
0
0
10
1
2555
173
บ้านแก้งใต้ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
174
บ้านดอนกะทอด ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
175
บ้านม่วงใหญ่ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
2553
176
บ้านนานางวาน ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร
1
0
0
10
1
2555
177
บ้านโปร่งเจริญ สองคอน โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
178
บ้านดอนชาด สองคอน โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
179
บ้านนาพะเนียงออ สองคอน โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
180
บ้านกะเตียด สองคอน โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
181
บ้านสองคอน สองคอน โพธิ์ไทร
1
10
1
0
0
2554
182
บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สองคอน โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
2553
183
บ้านกะลึง สารภี โพธิ์ไทร
1
10
1
0
0
2551
184
บ้านโสกชัน สารภี โพธิ์ไทร
1
0
0
40
1
2554
185
บ้านไพรสวรรค์ สารภี โพธิ์ไทร
0
0
0
5
1
2555
186
บ้านหินห่อม สารภี โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
187
บ้านสารภี สาขาหนองผักแว่น สารภี โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
188
บ้านคำกลาง สารภี โพธิ์ไทร
1
10
1
0
0
2552
189
บ้านคำกลาง สารภี โพธิ์ไทร
0
0
1
0
0
2554
190
บ้านสารภี สารภี โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
191
บ้านพะลอง สารภี โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
192
สมาคมจักรยานสมัครเล่น สำโรง โพธิ์ไทร
0
5
1
0
0
2550
193
บุญจิราธร สำโรง โพธิ์ไทร
1
0
0
10
1
2555
194
บ้านสำโรง สำโรง โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
195
บ้านนาหว้าใต้ สำโรง โพธิ์ไทร
1
0
0
10
1
2555
196
บ้านนาขาม สำโรง โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
2553
197
ผอบ ณ นคร 1 สำโรง โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
2553
198
บ้านปากห้วยม่วง เหล่างาม โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
199
บ้านดงตาหวัง เหล่างาม โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
2553
200
บ้านหนองฟานยืน เหล่างาม โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
201
บ้านโป่งเป้า เหล่างาม โพธิ์ไทร
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
202
บ้านโป่งเป้า สาขาคำจ้าว เหล่างาม โพธิ์ไทร
1
10
1
0
0
2549
203
บ้านค้อ กองโพน นาตาล
1
0
0
40
1
2554
204
บ้านนาชุม กองโพน นาตาล
1
0
0
40
1
2554
205
บ้านไทรงาม กองโพน นาตาล
1
10
1
0
0
2554
206
บ้านกองโพน กองโพน นาตาล
1
10
1
0
0
2552
207
บ้านไหล่ธาตุ กองโพน นาตาล
1
10
1
0
0
2551
208
บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาตาล นาตาล
1
0
0
10
1
2555
209
บ้านคันพะลาน นาตาล นาตาล
0
0
0
0
0
2553
210
บ้านลุมพุก นาตาล นาตาล
0
0
0
5
1
2555
211
บ้านนาตาลใต้ นาตาล นาตาล
0
0
0
0
0
2553
212
บ้านนากลาง นาตาล นาตาล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
213
บ้านนาม่วง นาตาล นาตาล
0
0
0
0
0
2553
214
บ้านนาทราย พะลาน นาตาล
0
0
0
5
1
2555
215
บ้านปากแซง พะลาน นาตาล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
216
บ้านโพนแพง พะลาน นาตาล
1
15
1
0
0
2550
217
บ้านนาหินโหง่นนาดง พะลาน นาตาล
1
10
1
0
0
2549
218
บ้านพะลาน พะลาน นาตาล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
219
บ้านบก พะลาน นาตาล
0
0
0
5
1
2555
220
บ้านพังเคน พังเคน นาตาล
1
20
2
0
0
2549
221
บ้านพังเคน พังเคน นาตาล
0
0
0
0
0
2553
222
บ้านพังเคน พังเคน นาตาล
0
0
1
0
0
2554
223
บ้านโนนตูม พังเคน นาตาล
1
0
0
10
1
2555
224
บ้านโนนขุมคำ พังเคน นาตาล
1
0
0
10
1
2555
225
บ้านด่านหม่วน พังเคน นาตาล
1
0
0
40
1
2554
226
บ้านด่านฮัง พังเคน นาตาล
0
0
0
0
0
ไม่ได้รับจัดสรร
227
บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ พังเคน นาตาล
0
0
0
5
1
2555
รวมทั้งสิ้น
67
325
39
1150
67