เลือกการแสดงผล

ปีการศึกษา :
จำแนกตามตำบล:
จำแนกตามอำเภอ: รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา


จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนสายสามัญ จำแนกตามชั้น ปีการศึกษา 2560

ที่
ชื่อโรงเรียน
ก่อนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
ทั้งสิ้น
เตรียมอนุบาล
อ.1
อ.2
อ.3
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
 รวมทั้งสิ้น
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0


จำนวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนสายอาชีพ จำแนกตามชั้น ปีการศึกษา 2560

ที่
ชื่อโรงเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รวม
ทั้งสิ้น
ปวช.1
ปวช.2
ปวช.3
รวม
ปวส.1
ปวส.2
รวม
 รวมทั้งสิ้น
0
0
0
0
0
0
0
0