เลือกการแสดงผล

ปีการศึกษา :
โรงเรียน:
ระดับตำบล:
ระดับอำเภอ:
 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


จำนวนนักเรียนห้องเรียนโรงเรียนเอกชนจำแนกตามชั้น เพศ ปีการศึกษา 2560 สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน

นักเรียน
รวมทั้งสิ้น
เตรียมอนุบาล
0
0
0
0
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
0
0
0
0
อนุบาล 3
0
0
0
0
รวมก่อนประถมศึกษา
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
รวมประถมศึกษา
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
0
0
0
0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
0
0
0
0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2
0
0
0
0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3
0
0
0
0
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ
0
0
0
0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1
0
0
0
0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2
0
0
0
0
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
0
0
0
0
รวมทั้งสิ้น
0
0
0
0