เลือกการแสดงผล

  ภาคเรียนที่ 1   ภาคเรียนที่ 2   สิ้นปีการศึกษา  
ปีการศึกษา :
โรงเรียน:
ระดับตำบล:
ระดับอำเภอ:
 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา


จำนวนนักเรียนห้องเรียนจำแนกตามชั้น เพศ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สพป.อุบลราชธานี เขต ๒

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 3 ขวบ
301
267
568
54
อนุบาล 1
1,412
1,213
2,625
193
อนุบาล 2
1,559
1,477
3,036
218
รวมก่อนประถมศึกษา
3,272
2,957
6,229
465
ประถมศึกษาปีที่ 1
1,579
1,541
3,120
232
ประถมศึกษาปีที่ 2
1,664
1,505
3,169
232
ประถมศึกษาปีที่ 3
1,681
1,549
3,230
231
ประถมศึกษาปีที่ 4
1,686
1,620
3,306
230
ประถมศึกษาปีที่ 5
1,718
1,639
3,357
233
ประถมศึกษาปีที่ 6
1,808
1,638
3,446
231
รวมประถมศึกษา
10,136
9,492
19,628
1,389
มัธยมศึกษาปีที่ 1
714
583
1,297
57
มัธยมศึกษาปีที่ 2
647
531
1,178
55
มัธยมศึกษาปีที่ 3
668
526
1,194
60
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
2,029
1,640
3,669
172
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย
0
0
0
0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1
0
0
0
0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2
0
0
0
0
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3
0
0
0
0
รวมประกาศนียบัตรวิชาชีพ
0
0
0
0
รวมทั้งสิ้น
15,437
14,089
29,526
2,026