เลือกการแสดงผล

จำแนกตามอุปกรณ์ :
จำแนกตามอำเภอ: รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา


รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ Network

ที่
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
Router
Accesspoint
PoE
Firewall
1
บ้านนาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ
0
1
1
1
2
บ้านแก้งเหนือ แก้งเหนือ เขมราฐ
1
1
1
1
3
บ้านนาแมด แก้งเหนือ เขมราฐ
0
1
1
1
4
บ้านนาตาลเหนือ ขามป้อม เขมราฐ
0
1
1
0
5
ชุมชนบ้านขามป้อม ขามป้อม เขมราฐ
0
1
1
0
6
บ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา) ขามป้อม เขมราฐ
1
0
0
1
7
บ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ
1
0
0
1
8
บ้านนาสนามนาหว้าเกษม เขมราฐ เขมราฐ
0
1
1
1
9
บ้านไทรย้อย เขมราฐ เขมราฐ
1
0
0
1
10
บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง เขมราฐ เขมราฐ
0
1
1
1
11
เขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ
1
2
2
1
12
อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ
1
0
0
1
13
บ้านหนองหลวง เขมราฐ เขมราฐ
0
1
1
1
14
บ้านบุ่งซวยห้วยยาง เขมราฐ เขมราฐ
0
1
1
1
15
ชุมชนบ้านเจียด เจียด เขมราฐ
1
0
0
1
16
บ้านนานวน เจียด เขมราฐ
0
1
1
1
17
บ้านนาแวง นาแวง เขมราฐ
0
1
1
1
18
บ้านบุ่งวิทยา นาแวง เขมราฐ
0
1
1
1
19
บ้านโบกม่วง นาแวง เขมราฐ
0
1
1
1
20
บ้านลาดหญ้าคา นาแวง เขมราฐ
0
1
1
1
21
บ้านนาเมือง นาแวง เขมราฐ
0
1
1
1
22
บ้านนายูง หนองนกทา เขมราฐ
1
0
0
1
23
บ้านโนนสูง หนองนกทา เขมราฐ
0
1
1
1
24
บ้านป่าติ้ว หนองนกทา เขมราฐ
0
1
1
1
25
บ้านหนองนกทา หนองนกทา เขมราฐ
0
1
1
1
26
ตชด.ทองพูนพิทยา หนองนกทา เขมราฐ
1
0
0
1
27
บ้านหนองผือ หนองผือ เขมราฐ
0
2
2
0
28
บ้านพนมดี หนองผือ เขมราฐ
0
1
1
1
29
บ้านแก้งหลักด่าน หนองผือ เขมราฐ
1
0
0
1
30
บ้านโคกสว่าง หนองผือ เขมราฐ
0
1
1
1
31
บ้านบาก หนองผือ เขมราฐ
0
1
1
1
32
บ้านบึงหอม หนองผือ เขมราฐ
0
1
1
1
33
บ้านคำหาด หนองผือ เขมราฐ
0
1
1
1
34
บ้านนาหว้าเหนือ หนองสิม เขมราฐ
0
1
1
0
35
บ้านป่าข่า หนองสิม เขมราฐ
1
0
0
1
36
ตชด.บ้านป่งคอม หนองสิม เขมราฐ
0
1
1
1
37
บ้านม่วงเฒ่า หัวนา เขมราฐ
0
2
2
0
38
บ้านห้วยยาง หัวนา เขมราฐ
0
2
2
0
39
บ้านอีเติ่ง หัวนา เขมราฐ
1
0
0
1
40
บ้านนาชุมใต้ หัวนา เขมราฐ
1
0
0
1
41
บ้านกระเดียน กระเดียน ตระการพืชผล
0
1
1
1
42
บ้านเวียง (ตุอุปถัมภ์) กระเดียน ตระการพืชผล
0
1
1
1
43
บ้านนาหว้า กระเดียน ตระการพืชผล
0
1
1
1
44
บ้านกุดยาลวน กุดยาลวน ตระการพืชผล
1
0
0
1
45
บ้านคึม กุดยาลวน ตระการพืชผล
0
1
1
1
46
บ้านกาจับ กุดยาลวน ตระการพืชผล
0
1
1
1
47
บ้านกุศกร กุศกร ตระการพืชผล
0
1
1
1
48
บ้านลาดสมดี กุศกร ตระการพืชผล
0
1
1
1
49
บ้านศรีสุข กุศกร ตระการพืชผล
0
1
1
1
50
บ้านหนองเอาะ เกษม ตระการพืชผล
0
1
1
1
51
บ้านคำสมิง เกษม ตระการพืชผล
0
1
1
1
52
บ้านเกษม เกษม ตระการพืชผล
1
0
0
1
53
เกษมบ้านนาคำ เกษม ตระการพืชผล
0
1
1
1
54
บ้านกึ่งพุทธกาล เกษม ตระการพืชผล
0
1
1
1
55
บ้านขามเปี้ย ขามเปี้ย ตระการพืชผล
1
0
0
1
56
ขามเปี้ยบ้านศรีสุข ขามเปี้ย ตระการพืชผล
0
1
1
1
57
บ้านดอนตะมุน ขามเปี้ย ตระการพืชผล
0
1
1
1
58
บ้านนาตาหมุด ขามเปี้ย ตระการพืชผล
0
1
1
1
59
บ้านบ่อหิน ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
0
2
2
1
60
บ้านดอนหมูวิทยา ขามเปี้ย ตระการพืชผล
0
1
1
1
61
ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ขามเปี้ย ตระการพืชผล
1
0
0
1
62
บ้านนาคิแลน ขามเปี้ย ตระการพืชผล
0
1
1
1
63
บ้านดอนทับช้าง ขุหลุ ตระการพืชผล
0
1
1
1
64
บ้านดอนใหญ่ ขุหลุ ตระการพืชผล
1
0
0
1
65
บ้านคอนสาย คอนสาย ตระการพืชผล
0
1
1
1
66
บ้านสร้างโพน คอนสาย ตระการพืชผล
0
1
1
1
67
บ้านโป่งน้อย คอนสาย ตระการพืชผล
0
1
1
1
68
บ้านนาคำวิทยา คอนสาย ตระการพืชผล
0
1
1
1
69
บ้านดอนม่วง (แก้วประชาสรรค์) คอนสาย ตระการพืชผล
0
1
1
1
70
บ้านฮี คำเจริญ ตระการพืชผล
1
0
0
1
71
บ้านแพง คำเจริญ ตระการพืชผล
0
1
1
1
72
บ้านดอนหมากมาย (ราษฎร์สามัคคีวิทยา) คำเจริญ ตระการพืชผล
0
1
1
1
73
บ้านคำไหล คำเจริญ ตระการพืชผล
0
1
1
1
74
บ้านแอมเจริญ โคกจาน ตระการพืชผล
0
1
1
1
75
บ้านโคกน้อย โคกจาน ตระการพืชผล
0
1
1
1
76
บ้านโคกใหญ่ โคกจาน ตระการพืชผล
0
1
1
1
77
บ้านโคกจาน โคกจาน ตระการพืชผล
0
1
1
1
78
บ้านเสาธงใหญ่ เซเป็ด ตระการพืชผล
0
1
1
1
79
บ้านนาเดื่อ เซเป็ด ตระการพืชผล
0
1
1
1
80
ชุมชนบ้านเซเป็ด เซเป็ด ตระการพืชผล
0
1
1
1
81
ตระการพืชผล ขุหลุ ตระการพืชผล
0
2
2
0
82
บ้านตระการ ตระการ ตระการพืชผล
1
1
1
1
83
บ้านโพนเมือง ตระการ ตระการพืชผล
0
2
2
1
84
บ้านเอ็นอ้า ตระการ ตระการพืชผล
0
1
1
1
85
บ้านดอนหมู ตระการ ตระการพืชผล
0
1
1
1
86
บ้านตากแดด ตากแดด ตระการพืชผล
0
2
2
1
87
บ้านไผ่ล้อม ตากแดด ตระการพืชผล
0
1
1
1
88
บ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอย ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
0
1
1
1
89
บ้านถ้ำแข้ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
0
1
1
1
90
บ้านคำแคน ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
0
1
1
1
91
บ้านห้วยที ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
0
1
1
1
92
บ้านโนนสูง ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
0
1
1
1
93
บ้านนาส้มมอ ท่าหลวง ตระการพืชผล
0
1
1
1
94
บ้านเทวัญ (คุรุราษฎร์นุกูล) ท่าหลวง ตระการพืชผล
0
1
1
1
95
บ้านแก้งอะฮวน ท่าหลวง ตระการพืชผล
0
1
1
1
96
บ้านท่าหลวง ท่าหลวง ตระการพืชผล
1
0
0
1
97
บ้านดอนจิก นาพิน ตระการพืชผล
0
1
1
1
98
บ้านโหมน นาพิน ตระการพืชผล
0
1
1
1
99
บ้านนาพิน นาพิน ตระการพืชผล
0
1
1
1
100
บ้านนาไฮ (มิตรภาพที่ 145) นาสะไม ตระการพืชผล
0
1
1
1
101
บ้านหนองแดง นาสะไม ตระการพืชผล
0
1
1
1
102
บ้านสมบูรณ์ นาสะไม ตระการพืชผล
0
1
1
1
103
บ้านน้ำคำ นาสะไม ตระการพืชผล
0
1
1
1
104
น้ำคำพิทยา โนนกุง ตระการพืชผล
0
1
1
1
105
บ้านนาห้วยแดง โนนกุง ตระการพืชผล
0
1
1
1
106
บ้านร่องข่า โนนกุง ตระการพืชผล
0
1
1
1
107
บ้านโนนกุง โนนกุง ตระการพืชผล
1
0
0
1
108
บ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ) บ้านแดง ตระการพืชผล
0
1
1
1
109
บ้านเล้า บ้านแดง ตระการพืชผล
0
1
1
1
110
บ้านทม บ้านแดง ตระการพืชผล
0
1
1
1
111
บ้านโนนสำราญ เป้า ตระการพืชผล
0
1
1
1
112
บ้านนางิ้ว (ประชาสามัคคี) เป้า ตระการพืชผล
0
1
1
1
113
บ้านเป้า (รัฐราษฎร์บำรุง) เป้า ตระการพืชผล
1
0
0
1
114
บ้านพอก เป้า ตระการพืชผล
1
0
0
1
115
ชุมชนบ้านสะพือ สะพือ ตระการพืชผล
0
1
1
0
116
บ้านนางิ้ว สะพือ ตระการพืชผล
0
1
1
1
117
บ้านสงยาง สะพือ ตระการพืชผล
0
1
1
1
118
บ้านเขือง หนองเต่า ตระการพืชผล
0
1
1
1
119
บ้านแหลไหล่ หนองเต่า ตระการพืชผล
0
1
1
1
120
บ้านหนองเต่า หนองเต่า ตระการพืชผล
0
1
1
1
121
บ้านนาดอกไม้ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
0
1
1
1
122
บ้านดอน ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
0
1
1
1
123
บ้านห้วยฝ้าย ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
1
0
0
1
124
บ้านดอนก่อ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
0
1
1
1
125
บ้านนาจ่าย ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
0
1
1
1
126
บ้านไหล่ทุ่ง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
0
1
1
1
127
บ้านไหล่สูง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
0
1
1
1
128
บ้านดอนงัว ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
0
1
1
1
129
บ้านดงไม้งาม ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
0
1
1
1
130
บ้านคำข่า ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
0
1
1
1
131
บ้านกาบิน กาบิน กุดข้าวปุ้น
1
0
0
1
132
บ้านตุ กาบิน กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
133
บ้านป่าข่า กาบิน กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
134
บ้านฟ้าห่วน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
135
บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
136
บ้านแก่งเค็ง แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
1
0
0
1
137
บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
138
บ้านขุมคำ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
139
บ้านหนองบั่ว แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
140
บ้านน้ำเกลี้ยง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
141
บ้านตาดแต้ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
142
บ้านโนนหอม ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
143
ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
1
0
0
1
144
บ้านโคกเลาะ (มิตรภาพที่ 159) ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
145
บ้านโคกก่องวังนอง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
146
ชุมชนบ้านโนนสวาง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
147
บ้านหนองหว้า โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
148
บ้านดงบัง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
149
บ้านคำแม่มุ่ย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
1
0
0
1
150
บ้านกุดกลอย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
1
0
0
1
151
บ้านแก้งลิงโคกสว่าง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
152
บ้านไชยชนะ โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
153
บ้านแข็งขยัน โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
154
บ้านบกหนองทันน้ำ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
1
0
0
1
155
บ้านโนนหินแร่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
156
บ้านแสนอุดม หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
157
บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
158
บ้านหนองลุมพุก แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
159
บ้านศรีเชียงใหม่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
0
1
1
1
160
บ้านพะไล โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
0
1
1
1
161
บ้านเลาะ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
0
1
1
1
162
บ้านดอนเย็นใต้ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
1
0
0
1
163
เสาวนิต (บ้านวังแซ) โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
0
1
1
1
164
บ้านโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
1
0
0
1
165
บ้านคำมณี โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
0
1
1
1
166
บ้านแก้งใต้ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร
0
1
1
1
167
บ้านดอนกะทอด ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร
0
1
1
1
168
บ้านม่วงใหญ่ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร
0
1
1
1
169
บ้านนานางวาน ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร
0
1
1
1
170
บ้านโปร่งเจริญ สองคอน โพธิ์ไทร
0
1
1
1
171
บ้านดอนชาด สองคอน โพธิ์ไทร
0
1
1
1
172
บ้านนาพะเนียงออ สองคอน โพธิ์ไทร
0
1
1
1
173
บ้านกะเตียด สองคอน โพธิ์ไทร
0
1
1
1
174
บ้านสองคอน สองคอน โพธิ์ไทร
0
1
1
1
175
บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สองคอน โพธิ์ไทร
0
1
1
1
176
บ้านกะลึง สารภี โพธิ์ไทร
0
1
1
1
177
บ้านโสกชัน สารภี โพธิ์ไทร
0
1
1
1
178
บ้านไพรสวรรค์ สารภี โพธิ์ไทร
0
1
1
1
179
บ้านหินห่อม สารภี โพธิ์ไทร
0
1
1
1
180
บ้านสารภี สาขาหนองผักแว่น สารภี โพธิ์ไทร
0
1
1
1
181
บ้านคำกลาง สารภี โพธิ์ไทร
1
0
0
1
182
บ้านสารภี สารภี โพธิ์ไทร
0
1
1
1
183
บ้านพะลอง สารภี โพธิ์ไทร
0
1
1
1
184
สมาคมจักรยานสมัครเล่น สำโรง โพธิ์ไทร
0
1
1
1
185
บุญจิราธร สำโรง โพธิ์ไทร
0
1
1
1
186
บ้านสำโรง สำโรง โพธิ์ไทร
0
1
1
1
187
บ้านนาหว้าใต้ สำโรง โพธิ์ไทร
0
1
1
1
188
บ้านนาขาม สำโรง โพธิ์ไทร
1
1
1
1
189
ผอบ ณ นคร 1 สำโรง โพธิ์ไทร
0
1
1
1
190
บ้านปากห้วยม่วง เหล่างาม โพธิ์ไทร
0
1
1
1
191
บ้านดงตาหวัง เหล่างาม โพธิ์ไทร
0
1
1
1
192
บ้านหนองฟานยืน เหล่างาม โพธิ์ไทร
0
1
1
1
193
บ้านโป่งเป้า เหล่างาม โพธิ์ไทร
0
1
1
1
194
บ้านโป่งเป้า สาขาคำจ้าว เหล่างาม โพธิ์ไทร
0
1
1
1
195
บ้านค้อ กองโพน นาตาล
0
1
1
1
196
บ้านนาชุม กองโพน นาตาล
0
1
1
1
197
บ้านไทรงาม กองโพน นาตาล
0
1
1
1
198
บ้านกองโพน กองโพน นาตาล
0
1
1
1
199
บ้านไหล่ธาตุ กองโพน นาตาล
0
1
1
1
200
บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาตาล นาตาล
0
1
1
1
201
บ้านคันพะลาน นาตาล นาตาล
0
1
1
1
202
บ้านลุมพุก นาตาล นาตาล
0
1
1
1
203
บ้านนาตาลใต้ นาตาล นาตาล
1
0
0
1
204
บ้านนากลาง นาตาล นาตาล
0
1
1
1
205
บ้านนาม่วง นาตาล นาตาล
0
1
1
1
206
บ้านนาทราย พะลาน นาตาล
0
1
1
1
207
บ้านปากแซง พะลาน นาตาล
0
1
1
1
208
บ้านโพนแพง พะลาน นาตาล
0
1
1
1
209
บ้านนาหินโหง่นนาดง พะลาน นาตาล
0
1
1
1
210
บ้านพะลาน พะลาน นาตาล
0
1
1
1
211
บ้านบก พะลาน นาตาล
0
1
1
1
212
บ้านพังเคน พังเคน นาตาล
1
0
0
1
213
บ้านโนนตูม พังเคน นาตาล
0
1
1
1
214
บ้านโนนขุมคำ พังเคน นาตาล
0
1
1
1
215
บ้านด่านหม่วน พังเคน นาตาล
0
1
1
1
216
บ้านด่านฮัง พังเคน นาตาล
0
1
1
1
217
บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ พังเคน นาตาล
1
0
0
1