เลือกการแสดงผล

จำแนกตามสื่ออินเตอร์เน็ต:
จำแนกตามอำเภอ: รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา


รายชื่อโรงเรียนจำแนกตามประเภทการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต ปีการศึกษา 2557

ที่
รหัส
ชื่อโรงเรียน
ตำบล
อำเภอ
ระบบอินเตอร์เน็ต
ความเร็ว
ผู้ให้บริการ
1
34020001 บ้านนาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
2
34020002 บ้านแก้งเหนือ แก้งเหนือ เขมราฐ IP VPN
6 Mbps
TOT
3
34020003 บ้านนาแมด แก้งเหนือ เขมราฐ IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
4
34020004 บ้านนาตาลเหนือ ขามป้อม เขมราฐ Fiber Optic (UniNet Project)
10 Mbps
UniNet
5
34020005 ชุมชนบ้านขามป้อม ขามป้อม เขมราฐ Fiber Optic (UniNet Project)
10 Mbps
UniNet
6
34020006 บ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา) ขามป้อม เขมราฐ Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
7
34020006 บ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา) ขามป้อม เขมราฐ IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
8
34020007 บ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
9
34020007 บ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
10
34020008 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม เขมราฐ เขมราฐ IP VPN
6 Mbps
TOT
11
34020009 บ้านไทรย้อย เขมราฐ เขมราฐ IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
12
34020009 บ้านไทรย้อย เขมราฐ เขมราฐ Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
13
34020010 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง เขมราฐ เขมราฐ Wi Link
6 Mbps
TOT
14
34020011 เขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ IP VPN
6 Mbps
TOT
15
34020012 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
16
34020012 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ MPLS
4 Mbps
CAT
17
34020013 บ้านหนองหลวง เขมราฐ เขมราฐ IP VPN
4 Mbps
TOT
18
34020014 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง เขมราฐ เขมราฐ Wi Link
4 Mbps
TOT
19
34020015 ชุมชนบ้านเจียด เจียด เขมราฐ Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
20
34020016 บ้านนานวน เจียด เขมราฐ IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
21
34020017 บ้านนาแวง นาแวง เขมราฐ IP VPN
4 Mbps
TOT
22
34020018 บ้านบุ่งวิทยา นาแวง เขมราฐ IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
23
34020019 บ้านโบกม่วง นาแวง เขมราฐ IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
24
34020020 บ้านลาดหญ้าคา นาแวง เขมราฐ IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
25
34020021 บ้านนาเมือง นาแวง เขมราฐ IP VPN
4 Mbps
TOT
26
34020022 บ้านนายูง หนองนกทา เขมราฐ IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
27
34020022 บ้านนายูง หนองนกทา เขมราฐ Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
28
34020023 บ้านโนนสูง หนองนกทา เขมราฐ NULL
Mbps
NULL
29
34020024 บ้านป่าติ้ว หนองนกทา เขมราฐ IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
30
34020025 บ้านหนองนกทา หนองนกทา เขมราฐ Fiber Optic (UniNet Project)
10 Mbps
UniNet
31
34020026 ตชด.ทองพูนพิทยา หนองนกทา เขมราฐ TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
32
34020026 ตชด.ทองพูนพิทยา หนองนกทา เขมราฐ Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
33
34020027 บ้านหนองผือ หนองผือ เขมราฐ Fiber Optic (UniNet Project)
10 Mbps
UniNet
34
34020028 บ้านพนมดี หนองผือ เขมราฐ NULL
Mbps
NULL
35
34020029 บ้านแก้งหลักด่าน หนองผือ เขมราฐ IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
36
34020029 บ้านแก้งหลักด่าน หนองผือ เขมราฐ Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
37
34020030 บ้านโคกสว่าง หนองผือ เขมราฐ TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
38
34020031 บ้านบาก หนองผือ เขมราฐ Fiber Optic (UniNet Project)
10 Mbps
UniNet
39
34020032 บ้านบึงหอม หนองผือ เขมราฐ Fiber Optic (UniNet Project)
10 Mbps
UniNet
40
34020032 บ้านบึงหอม หนองผือ เขมราฐ TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
41
34020033 บ้านคำหาด หนองผือ เขมราฐ IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
42
34020034 บ้านนาหว้าเหนือ หนองสิม เขมราฐ Fiber Optic (UniNet Project)
10 Mbps
UniNet
43
34020035 บ้านป่าข่า หนองสิม เขมราฐ IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
44
34020035 บ้านป่าข่า หนองสิม เขมราฐ Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
45
34020036 ตชด.บ้านป่งคอม หนองสิม เขมราฐ IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
46
34020037 บ้านม่วงเฒ่า หัวนา เขมราฐ Fiber Optic (UniNet Project)
10 Mbps
UniNet
47
34020038 บ้านห้วยยาง หัวนา เขมราฐ Fiber Optic (UniNet Project)
10 Mbps
UniNet
48
34020039 บ้านอีเติ่ง หัวนา เขมราฐ Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
49
34020040 บ้านนาชุมใต้ หัวนา เขมราฐ IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
50
34020040 บ้านนาชุมใต้ หัวนา เขมราฐ Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
51
34020041 บ้านกระเดียน กระเดียน ตระการพืชผล Fiber Optic (UniNet Project)
10 Mbps
UniNet
52
34020042 บ้านเวียง (ตุอุปถัมภ์) กระเดียน ตระการพืชผล IP VPN
4 Mbps
TOT
53
34020043 บ้านนาหว้า กระเดียน ตระการพืชผล NULL
Mbps
NULL
54
34020044 บ้านกุดยาลวน กุดยาลวน ตระการพืชผล Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
55
34020045 บ้านคึม กุดยาลวน ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
56
34020046 บ้านกาจับ กุดยาลวน ตระการพืชผล IP VPN
4 Mbps
TOT
57
34020047 บ้านกุศกร กุศกร ตระการพืชผล Fiber Optic (UniNet Project)
10 Mbps
UniNet
58
34020048 บ้านลาดสมดี กุศกร ตระการพืชผล NULL
Mbps
NULL
59
34020049 บ้านศรีสุข กุศกร ตระการพืชผล NULL
Mbps
NULL
60
34020050 บ้านหนองเอาะ เกษม ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
61
34020051 บ้านคำสมิง เกษม ตระการพืชผล Fiber Optic (UniNet Project)
10 Mbps
UniNet
62
34020052 บ้านเกษม เกษม ตระการพืชผล Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
63
34020053 เกษมบ้านนาคำ เกษม ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
64
34020054 บ้านกึ่งพุทธกาล เกษม ตระการพืชผล NULL
Mbps
NULL
65
34020055 บ้านขามเปี้ย ขามเปี้ย ตระการพืชผล Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
66
34020056 ขามเปี้ยบ้านศรีสุข ขามเปี้ย ตระการพืชผล TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
67
34020057 บ้านดอนตะมุน ขามเปี้ย ตระการพืชผล TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
68
34020058 บ้านนาตาหมุด ขามเปี้ย ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
69
34020059 บ้านบ่อหิน ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
70
34020060 บ้านดอนหมูวิทยา ขามเปี้ย ตระการพืชผล TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
71
34020061 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ขามเปี้ย ตระการพืชผล Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
72
34020061 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ขามเปี้ย ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
73
34020062 บ้านนาคิแลน ขามเปี้ย ตระการพืชผล IP VPN
4 Mbps
TOT
74
34020063 บ้านดอนทับช้าง ขุหลุ ตระการพืชผล IP VPN
4 Mbps
TOT
75
34020064 ขุหลุ (ประชาวิทยาคาร) ขุหลุ ตระการพืชผล NULL
Mbps
NULL
76
34020065 บ้านดอนใหญ่ ขุหลุ ตระการพืชผล Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
77
34020066 บ้านคอนสาย คอนสาย ตระการพืชผล Fiber Optic (UniNet Project)
10 Mbps
UniNet
78
34020067 บ้านสร้างโพน คอนสาย ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
79
34020068 บ้านโป่งน้อย คอนสาย ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
80
34020069 บ้านนาคำวิทยา คอนสาย ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
81
34020070 บ้านดอนม่วง (แก้วประชาสรรค์) คอนสาย ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
2/1 Mbps
Samart (TOT)
82
34020072 บ้านฮี คำเจริญ ตระการพืชผล Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
83
34020073 บ้านแพง คำเจริญ ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
84
34020074 บ้านดอนหมากมาย (ราษฎร์สามัคคีวิทยา) คำเจริญ ตระการพืชผล IP VPN
4 Mbps
TOT
85
34020075 บ้านคำไหล คำเจริญ ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
86
34020076 บ้านแอมเจริญ โคกจาน ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
87
34020077 บ้านโคกน้อย โคกจาน ตระการพืชผล IP VPN
6 Mbps
TOT
88
34020078 บ้านโคกใหญ่ โคกจาน ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
89
34020079 บ้านโคกจาน โคกจาน ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
90
34020080 บ้านเสาธงใหญ่ เซเป็ด ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
91
34020081 บ้านนาเดื่อ เซเป็ด ตระการพืชผล IP VPN
4 Mbps
TOT
92
34020082 ชุมชนบ้านเซเป็ด เซเป็ด ตระการพืชผล IP VPN
4 Mbps
TOT
93
34020083 ตระการพืชผล ขุหลุ ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
94
34020083 ตระการพืชผล ขุหลุ ตระการพืชผล Fiber Optic (UniNet Project)
10 Mbps
UniNet
95
34020084 บ้านตระการ ตระการ ตระการพืชผล IP VPN
4 Mbps
TOT
96
34020085 บ้านโพนเมือง ตระการ ตระการพืชผล Wi Link
6 Mbps
TOT
97
34020086 บ้านเอ็นอ้า ตระการ ตระการพืชผล TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
98
34020087 บ้านดอนหมู ตระการ ตระการพืชผล TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
99
34020088 บ้านตากแดด ตากแดด ตระการพืชผล NULL
Mbps
NULL
100
34020089 บ้านไผ่ล้อม ตากแดด ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
101
34020090 บ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอย ถ้ำแข้ ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
102
34020091 บ้านถ้ำแข้ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล IP VPN
6 Mbps
TOT
103
34020092 บ้านคำแคน ถ้ำแข้ ตระการพืชผล IP VPN
4 Mbps
TOT
104
34020093 บ้านห้วยที ถ้ำแข้ ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
105
34020094 บ้านโนนสูง ถ้ำแข้ ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
106
34020095 บ้านนาส้มมอ ท่าหลวง ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
107
34020096 บ้านเทวัญ (คุรุราษฎร์นุกูล) ท่าหลวง ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
108
34020097 บ้านแก้งอะฮวน ท่าหลวง ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
109
34020098 บ้านท่าหลวง ท่าหลวง ตระการพืชผล Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
110
34020099 บ้านดอนจิก นาพิน ตระการพืชผล NULL
Mbps
NULL
111
34020100 บ้านโหมน นาพิน ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
112
34020101 บ้านนาพิน นาพิน ตระการพืชผล Fiber Optic (UniNet Project)
10 Mbps
UniNet
113
34020102 บ้านนาไฮ (มิตรภาพที่ 145) นาสะไม ตระการพืชผล NULL
Mbps
NULL
114
34020103 บ้านหนองแดง นาสะไม ตระการพืชผล NULL
Mbps
NULL
115
34020104 บ้านสมบูรณ์ นาสะไม ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
116
34020105 บ้านน้ำคำ นาสะไม ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
117
34020106 น้ำคำพิทยา โนนกุง ตระการพืชผล TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
118
34020107 บ้านนาห้วยแดง โนนกุง ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
119
34020108 บ้านร่องข่า โนนกุง ตระการพืชผล IP VPN
4 Mbps
TOT
120
34020109 บ้านโนนกุง โนนกุง ตระการพืชผล Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
121
34020110 บ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ) บ้านแดง ตระการพืชผล IP VPN
4 Mbps
TOT
122
34020111 บ้านเล้า บ้านแดง ตระการพืชผล NULL
Mbps
NULL
123
34020112 บ้านทม บ้านแดง ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
124
34020113 บ้านโนนสำราญ เป้า ตระการพืชผล NULL
Mbps
NULL
125
34020114 บ้านนางิ้ว (ประชาสามัคคี) เป้า ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
2/1 Mbps
Samart (TOT)
126
34020115 บ้านสมดี เป้า ตระการพืชผล NULL
Mbps
NULL
127
34020116 บ้านเป้า (รัฐราษฎร์บำรุง) เป้า ตระการพืชผล Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
128
34020117 บ้านพอก เป้า ตระการพืชผล Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
129
34020117 บ้านพอก เป้า ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
130
34020118 ชุมชนบ้านสะพือ สะพือ ตระการพืชผล Fiber Optic (UniNet Project)
10 Mbps
UniNet
131
34020119 บ้านนางิ้ว สะพือ ตระการพืชผล NULL
Mbps
NULL
132
34020120 บ้านสงยาง สะพือ ตระการพืชผล NULL
Mbps
NULL
133
34020121 บ้านเขือง หนองเต่า ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
134
34020122 บ้านแหลไหล่ หนองเต่า ตระการพืชผล Wi Link
4 Mbps
TOT
135
34020123 บ้านหนองเต่า หนองเต่า ตระการพืชผล NULL
Mbps
NULL
136
34020124 บ้านนาดอกไม้ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
137
34020125 บ้านดอน ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
138
34020126 บ้านห้วยฝ้าย ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
139
34020127 บ้านดอนก่อ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
140
34020128 บ้านนาจ่าย ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล NULL
Mbps
NULL
141
34020129 บ้านไหล่ทุ่ง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล IP VPN
4 Mbps
TOT
142
34020130 บ้านไหล่สูง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล IP VPN
4 Mbps
TOT
143
34020131 บ้านดอนงัว ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
144
34020132 บ้านดงไม้งาม ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
145
34020133 บ้านคำข่า ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
146
34020134 บ้านกาบิน กาบิน กุดข้าวปุ้น Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
147
34020135 บ้านตุ กาบิน กุดข้าวปุ้น IP VPN
4 Mbps
TOT
148
34020136 บ้านป่าข่า กาบิน กุดข้าวปุ้น IP VPN
4 Mbps
TOT
149
34020137 บ้านฟ้าห่วน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
150
34020138 บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
151
34020139 บ้านแก่งเค็ง แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
152
34020140 บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
153
34020141 บ้านขุมคำ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
154
34020142 บ้านหนองบั่ว แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
155
34020143 บ้านน้ำเกลี้ยง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
156
34020144 บ้านตาดแต้ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น IP VPN
4 Mbps
TOT
157
34020145 บ้านโนนหอม ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น NULL
Mbps
NULL
158
34020146 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น IP Star (จานดาวเทียม)
2/1 Mbps
Samart (TOT)
159
34020146 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์) ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
160
34020147 บ้านโคกเลาะ (มิตรภาพที่ 159) ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
161
34020148 บ้านโคกก่องวังนอง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น IP VPN
6 Mbps
TOT
162
34020149 ชุมชนบ้านโนนสวาง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น IP VPN
6 Mbps
TOT
163
34020150 บ้านหนองหว้า โนนสวาง กุดข้าวปุ้น TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
164
34020151 บ้านดงบัง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น IP Star (จานดาวเทียม)
2/1 Mbps
Samart (TOT)
165
34020152 บ้านคำแม่มุ่ย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
166
34020152 บ้านคำแม่มุ่ย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
167
34020153 บ้านกุดกลอย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
168
34020153 บ้านกุดกลอย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
169
34020154 บ้านแก้งลิงโคกสว่าง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
170
34020155 บ้านไชยชนะ โนนสวาง กุดข้าวปุ้น TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
171
34020156 บ้านแข็งขยัน โนนสวาง กุดข้าวปุ้น IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
172
34020157 บ้านบกหนองทันน้ำ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
173
34020158 บ้านโนนหินแร่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น IP VPN
6 Mbps
TOT
174
34020159 บ้านแสนอุดม หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
175
34020160 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
176
34020161 บ้านหนองลุมพุก แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น IP VPN
4 Mbps
TOT
177
34020162 บ้านศรีเชียงใหม่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
178
34020163 บ้านพะไล โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
179
34020164 บ้านเลาะ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร NULL
Mbps
NULL
180
34020165 บ้านดอนเย็นใต้ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
181
34020166 เสาวนิต (บ้านวังแซ) โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
182
34020167 บ้านโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
183
34020168 บ้านคำมณี โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
184
34020169 บ้านแก้งใต้ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร IP VPN
4 Mbps
TOT
185
34020170 บ้านดอนกะทอด ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร Wi Link
4 Mbps
TOT
186
34020171 บ้านม่วงใหญ่ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร IP VPN
4 Mbps
TOT
187
34020172 บ้านนานางวาน ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
188
34020173 บ้านโปร่งเจริญ สองคอน โพธิ์ไทร TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
189
34020174 บ้านดอนชาด สองคอน โพธิ์ไทร NULL
Mbps
NULL
190
34020175 บ้านนาพะเนียงออ สองคอน โพธิ์ไทร IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
191
34020176 บ้านกะเตียด สองคอน โพธิ์ไทร IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
192
34020177 บ้านสองคอน สองคอน โพธิ์ไทร Wi Link
6 Mbps
TOT
193
34020178 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สองคอน โพธิ์ไทร IP VPN
6 Mbps
TOT
194
34020179 บ้านกะลึง สารภี โพธิ์ไทร IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
195
34020180 บ้านโสกชัน สารภี โพธิ์ไทร IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
196
34020181 บ้านไพรสวรรค์ สารภี โพธิ์ไทร IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
197
34020182 บ้านหินห่อม สารภี โพธิ์ไทร NULL
Mbps
NULL
198
34020183 บ้านสารภี สาขาหนองผักแว่น สารภี โพธิ์ไทร TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
199
34020184 บ้านคำกลาง สารภี โพธิ์ไทร TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
200
34020184 บ้านคำกลาง สารภี โพธิ์ไทร Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
201
34020185 บ้านสารภี สารภี โพธิ์ไทร TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
202
34020186 บ้านพะลอง สารภี โพธิ์ไทร NULL
Mbps
NULL
203
34020187 สมาคมจักรยานสมัครเล่น สำโรง โพธิ์ไทร NULL
Mbps
NULL
204
34020188 บุญจิราธร สำโรง โพธิ์ไทร IP VPN
6 Mbps
TOT
205
34020189 บ้านสำโรง สำโรง โพธิ์ไทร NULL
Mbps
NULL
206
34020190 บ้านนาหว้าใต้ สำโรง โพธิ์ไทร NULL
Mbps
NULL
207
34020191 บ้านนาขาม สำโรง โพธิ์ไทร IP VPN
4 Mbps
TOT
208
34020192 ผอบ ณ นคร 1 สำโรง โพธิ์ไทร NULL
Mbps
NULL
209
34020193 บ้านปากห้วยม่วง เหล่างาม โพธิ์ไทร IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
210
34020194 บ้านดงตาหวัง เหล่างาม โพธิ์ไทร IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
211
34020195 บ้านหนองฟานยืน เหล่างาม โพธิ์ไทร IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
212
34020196 บ้านโป่งเป้า เหล่างาม โพธิ์ไทร TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
213
34020197 บ้านโป่งเป้า สาขาคำจ้าว เหล่างาม โพธิ์ไทร IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
214
34020198 บ้านค้อ กองโพน นาตาล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
215
34020199 บ้านนาชุม กองโพน นาตาล NULL
Mbps
NULL
216
34020200 บ้านไทรงาม กองโพน นาตาล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
217
34020201 บ้านกองโพน กองโพน นาตาล NULL
Mbps
NULL
218
34020202 บ้านไหล่ธาตุ กองโพน นาตาล Wi Link
4 Mbps
TOT
219
34020203 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาตาล นาตาล TOT Satellite (Up)
4/2 Mbps
TOT
220
34020204 บ้านคันพะลาน นาตาล นาตาล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
221
34020205 บ้านลุมพุก นาตาล นาตาล IP VPN
4 Mbps
TOT
222
34020206 บ้านนาตาลใต้ นาตาล นาตาล Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
223
34020207 บ้านนากลาง นาตาล นาตาล IP VPN
4 Mbps
TOT
224
34020208 บ้านนาม่วง นาตาล นาตาล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
225
34020209 บ้านนาทราย พะลาน นาตาล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
226
34020210 บ้านปากแซง พะลาน นาตาล Wi Link
4 Mbps
TOT
227
34020211 บ้านโพนแพง พะลาน นาตาล Wi Link
4 Mbps
TOT
228
34020212 บ้านนาหินโหง่นนาดง พะลาน นาตาล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
229
34020213 บ้านพะลาน พะลาน นาตาล IP VPN
4 Mbps
TOT
230
34020214 บ้านบก พะลาน นาตาล IP VPN
4 Mbps
TOT
231
34020215 บ้านพังเคน พังเคน นาตาล Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet
232
34020216 บ้านโนนตูม พังเคน นาตาล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
233
34020217 บ้านโนนขุมคำ พังเคน นาตาล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
234
34020218 บ้านด่านหม่วน พังเคน นาตาล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
235
34020219 บ้านด่านฮัง พังเคน นาตาล Wi Link
4 Mbps
TOT
236
34020220 บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ พังเคน นาตาล IP Star (จานดาวเทียม)
4/2 Mbps
Samart (TOT)
237
34020220 บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ พังเคน นาตาล Fiber Optic (NetNet Project)
10 Mbps
UniNet