เลือกการแสดงผล

จำแนกตามตำบล:
จำแนกตามอำเภอ: รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา


ที่ตั้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ที่
ชื่อโรงเรียน
เลขที่
หมู่
ชื่อหมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี
1
บ้านนาตาลเหนือ
2
นาตาล ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
2
ชุมชนบ้านขามป้อม
14
โนนเจริญ ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
3
บ้านบุ่งซวยห้วยยาง
2
บุ่งซวย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
4
ชุมชนบ้านเจียด
1
เจียด เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
5
บ้านนาแวง
2
นาแวง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
6
บ้านนายูง
3
นายูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
7
บ้านหนองนกทา
1
หนองนกทา หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
8
ตชด.ทองพูนพิทยา
2
นาสะแบง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
9
บ้านหนองผือ
12
หนองหว้า หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
10
บ้านบาก
6
บาก หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
11
บ้านบึงหอม
5
บึงหอม หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
12
บ้านนาหว้าเหนือ
2
นาหว้า หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
13
บ้านม่วงเฒ่า
6
ม่วงเฒ่า หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
14
บ้านห้วยยาง
11
ห้วยยาง หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
15
บ้านอีเติ่ง
7
อีเติ่ง หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
16
บ้านนาชุมใต้
3
นาชุมใต้ หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
17
บ้านกระเดียน
1
กระเดียน กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
18
บ้านกุศกร
9
กุศกร กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
19
บ้านขามเปี้ย
1
ขามเปี้ย ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
20
บ้านบ่อหิน
5
บ่อหิน ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
21
บ้านคอนสาย
5
คอนสาย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
22
บ้านโพนเมือง
8
ม่วงตอย ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
23
บ้านตากแดด
4
ตากแดด ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
24
บ้านถ้ำแข้
1
ถ้ำแข้ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
25
บ้านนาพิน
10
นาพิน นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
26
บ้านเป้า (รัฐราษฎร์บำรุง)
3
เป้า เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
27
บ้านพอก
10
พอก เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
28
บ้านหนองเต่า
1
หนองเต่า หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
29
บ้านดอนงัว
4
ดอนงัว ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34160
30
บ้านกาบิน
1
กาบิน กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
31
บ้านแก่งเค็ง
12
แก่งเค็ง แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
32
บ้านหนองบั่ว
3
หนองบั่ว แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
33
บ้านบกหนองทันน้ำ
2
บก หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
34
บ้านโนนหินแร่
4
โนนหินแร่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
35
บ้านดอนเย็นใต้
3
ดอนเย็นใต้ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
36
บ้านม่วงใหญ่
1
ม่วงใหญ่ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
37
บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
8
จอมปลวกสูง สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
38
บ้านโสกชัน
2
โสกชัน สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
39
บ้านคำกลาง
3
คำกลาง สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
40
บ้านนาขาม
4
นาขาม สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
41
ผอบ ณ นคร 1
6
ร่องคันแยง สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
42
บ้านดงตาหวัง
2
ดงตาหวัง เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
43
บ้านค้อ
4
ค้อใหญ่ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34170
44
บ้านนาชุม
6
สมสะอาด กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34170
45
บ้านไทรงาม
8
ไทรงาม กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34170
46
บ้านกองโพน
1
กองโพน กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34170
47
บ้านคันพะลาน
4
คันพะลาน นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34170
48
บ้านนาตาลใต้
1
นาตาลใต้ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34170
49
บ้านโพนแพง
5
โพนแพง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34170