เลือกการแสดงผล

ปีการศึกษา :
จำแนกตามตำบล:
จำแนกตามอำเภอ: รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา


ที่ตั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2560

ที่
ชื่อโรงเรียน
เลขที่
หมู่
ชื่อหมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี
1
บ้านนาขนัน
5
นาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
2
บ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา)
2
เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
3
บ้านไทรย้อย
6
ไทรย้อย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
4
บ้านหนองหลวง
14
หนองหลวง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
5
บ้านนานวน
2
นานวน เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
6
บ้านโบกม่วง
6
โบกม่วง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
7
บ้านลาดหญ้าคา
5
ลาดหญ้าคา นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
8
บ้านโนนสูง
5
โนนสูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
9
บ้านป่าติ้ว
4
ป่าติ้ว หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
10
บ้านพนมดี
10
พนมดี หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
11
บ้านแก้งหลักด่าน
7
แก้งหลักด่าน หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
12
บ้านโคกสว่าง
11
โคกสว่าง หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
13
บ้านคำหาด
9
คำหาด หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
14
ตชด.บ้านป่งคอม
8
ป่งคอม หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
15
บ้านเวียง (ตุอุปถัมภ์)
5
เวียง กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
16
บ้านนาหว้า
3
นาหว้า กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
17
บ้านกุดยาลวน
1
กุดยาลวน กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
18
บ้านคึม
6
คึม กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
19
บ้านกาจับ
3
กาจับ กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
20
บ้านลาดสมดี
3
ลาดสมดี กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
21
บ้านศรีสุข
4
ศรีสุข กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
22
บ้านหนองเอาะ
13
หนองเอาะ เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
23
บ้านเกษม
1
เกษม เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
24
เกษมบ้านนาคำ
6
เกษมนาคำ เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
25
บ้านกึ่งพุทธกาล
15
กึ่งพุทธกาล เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
26
ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
8
ศรีสุข ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
27
บ้านดอนตะมุน
9
ดอนตะมุน ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
28
บ้านนาตาหมุด
6
นาตาหมุด ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
29
บ้านดอนหมูวิทยา
10
ดอนหมู ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
30
ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
11
ท่าบ่อแบง ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
31
บ้านนาคิแลน
7
นาคิแลน ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
32
บ้านดอนทับช้าง
6
ดอนทับช้าง ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
33
บ้านดอนใหญ่
7
ดอนใหญ่ ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
34
บ้านสร้างโพน
1
สร้างโพน คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
35
บ้านโป่งน้อย
4
โป่งน้อย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
36
บ้านนาคำวิทยา
3
นาคำ คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
37
บ้านดอนม่วง (แก้วประชาสรรค์)
2
ดอนม่วง คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
38
บ้านฮี
3
ฮี คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
39
บ้านแพง
8
แพง คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
40
บ้านดอนหมากมาย (ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
7
ดอนมากมาย คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
41
บ้านคำไหล
6
คำไหล คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
42
บ้านโคกใหญ่
5
โคกใหญ่ โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
43
บ้านโคกจาน
3
โคกจาน โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
44
บ้านเสาธงใหญ่
6
เสาธงใหญ่ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
45
บ้านนาเดื่อ
5
นาเดื่อ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
46
ชุมชนบ้านเซเป็ด
10
เซเป็ด เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
47
บ้านเอ็นอ้า
2
เอ็นอ้า ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
48
บ้านดอนหมู
4
ดอนหมู ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
49
บ้านไผ่ล้อม
8
สร้างแป้น ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
50
บ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอย
9
บ๋าหอย ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
51
บ้านคำแคน
4
คำแคน ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
52
บ้านห้วยที
7
ห้วยทีเหนือ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
53
บ้านโนนสูง
5
โนนสูง ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
54
บ้านนาส้มมอ
3
นาส้มมอ ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
55
บ้านเทวัญ (คุรุราษฎร์นุกูล)
5
เทวัญ ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
56
บ้านท่าหลวง
2
ท่าหลวง ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
57
บ้านดอนจิก
3
ดอนจิก นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
58
บ้านโหมน
6
โหมน นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
59
บ้านนาไฮ (มิตรภาพที่ 145)
2
นาไฮ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
60
บ้านสมบูรณ์
8
สมบูรณ์ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
61
น้ำคำพิทยา
น้ำคำ โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
62
บ้านนาห้วยแดง
5
นาห้วยแดง โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
63
บ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ)
1
แดง บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
64
บ้านเล้า
9
เล้าน้อย บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
65
บ้านทม
5
ทม บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
66
บ้านโนนสำราญ
7
โนนสำราญ เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
67
บ้านนางิ้ว (ประชาสามัคคี)
6
นางิ้ว เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
68
บ้านนางิ้ว
2
นางิ้ว สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
69
บ้านสงยาง
1
สงยาง สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
70
บ้านเขือง
3
เขือง หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
71
บ้านแหลไหล่
6
แหลไหล่ หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
72
บ้านนาดอกไม้
7
นาดอกไม้ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
73
บ้านดอน
1
ดอน ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
74
บ้านดอนก่อ
3
ดอนก่อ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
75
บ้านนาจ่าย
5
นาจ่าย ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
76
บ้านไหล่สูง
2
ไหล่สูง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
77
บ้านดงไม้งาม
6
ดงไม้งาม ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
78
บ้านคำข่า
7
คำข่า ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
79
บ้านป่าข่า
3
ป่าข่า กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
80
บ้านฟ้าห่วน
4
ฟ้าห่วน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
81
บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
2
หนองกุง แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
82
บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
7
ตาดโตน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
83
บ้านหนองบั่ว
3
หนองบั่ว แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
84
บ้านน้ำเกลี้ยง
3
น้ำเกลี้ยง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34720
85
บ้านตาดแต้
6
ตาดแต้ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34720
86
บ้านโนนหอม
9
โนนหอม ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34720
87
บ้านโคกเลาะ (มิตรภาพที่ 159)
4
โคกเลาะ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
88
บ้านหนองหว้า
4
หนองหว้า โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
89
บ้านดงบัง
10
ดงบัง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
90
บ้านกุดกลอย
5
กุดลอย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
91
บ้านแก้งลิงโคกสว่าง
7
แก้งลิง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
92
บ้านไชยชนะ
9
ไชยชนะ โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
93
บ้านแข็งขยัน
8
แข็งขยัน โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
94
บ้านแสนอุดม
6
แสนอุดม หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
95
บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
7
ศรีสมบูรณ์ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
96
บ้านหนองลุมพุก
5
หนองลุมพุก แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
97
บ้านศรีเชียงใหม่
10
ศรีเชียงใหม่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
98
บ้านพะไล
6
หินดาน โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
99
บ้านเลาะ
5
เลาะ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
100
บ้านดอนกะทอด
5
ดอนกะทอด ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
101
บ้านม่วงใหญ่
1
ม่วงใหญ่ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
102
บ้านนานางวาน
8
นานางวาน ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
103
บ้านโปร่งเจริญ
3
โปร่งเจริญ สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
104
บ้านดอนชาด
2
ดอนชาด สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
105
บ้านนาพะเนียงออ
5
นาพะเนียงออ สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
106
บ้านกะเตียด
7
กะเตียด สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
107
บ้านกะลึง
6
กะลึง สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
108
บ้านไพรสวรรค์
7
ไพรสวรรค์ สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
109
บ้านหินห่อม
5
หินห่อม สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
110
บ้านสารภี สาขาหนองผักแว่น
9
หนองผักแว่น สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
111
บ้านสารภี
1
สารภี สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
112
บ้านพะลอง
4
พะลอง สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
113
สมาคมจักรยานสมัครเล่น
7
ผาชัน สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
114
บ้านสำโรง
5
สำโรง สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
115
บ้านหนองฟานยืน
5
หนองฟานยืน เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
116
บ้านโป่งเป้า
4
โป่งเป้า เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
117
บ้านโป่งเป้า สาขาคำจ้าว
3
คำจ้าว เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
118
บ้านไหล่ธาตุ
5
ไหล่ธาตุ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34170
119
บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
3
เหมือดแอ่แก้งไฮ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34170
120
บ้านคันพะลาน
4
คันพะลาน นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34170
121
บ้านนากลาง
5
นากลาง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34170
122
บ้านนาทราย
2
นาทราย พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34170
123
บ้านปากแซง
3
ปากแซง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34170
124
บ้านพะลาน
1
พะลาน พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34170
125
บ้านบก
4
บก พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34170
126
บ้านโนนขุมคำ
7
โนนขุมคำ พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34170
127
บ้านด่านฮัง
8
ด่านฮัง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34170