เลือกการแสดงผล

ปีการศึกษา :

จำนวนบุคลากรใน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2560


ที่
ประเภท
เพศ
รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
1
ผู้อำนวยการ
0
0
0
2
รองผู้อำนวยการ
0
0
0
3
ศึกษานิเทศก์
0
0
0
4
บุคลากรทางการศึกษา
0
0
0
     - กลุ่มอำนวยการ
0
0
0
     - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
0
0
0
     - กลุ่มนโยบายและแผน
0
0
0
     - กลุ่มบริหารงานบุคคล
0
0
0
     - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0
0
0
     - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
0
0
0
     - กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
0
0
0
     - หน่วยตรวจสอบภายใน
0
0
0
     - ศูยน์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
0
0
0
5
ลูกจ้างประจำ
0
0
0
6
ลูกจ้างชั่วคราว
0
0
0
รวมทั้งสิ้น
0
0
0