Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/emis/public_html/view_basicpersonschool.php on line 6

Notice: Undefined variable: edu_year in /home/emis/public_html/view_basicpersonschool.php on line 13

เลือกการแสดงผล


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/emis/public_html/view_basicpersonschool.php on line 37
ปีการศึกษา :


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/emis/public_html/view_basicpersonschool.php on line 71

จำนวนบุคลากรใน สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ปีการศึกษา 543


ที่
ประเภท
เพศ
รวมทั้งสิ้น
ชาย
หญิง
1
ผู้อำนวยการ
0
0
0
2
รองผู้อำนวยการ
0
0
0
3
ศึกษานิเทศก์
0
0
0
4
บุคลากรทางการศึกษา
0
0
0
     - กลุ่มอำนวยการ
0
0
0
     - กลุ่มนโยบายและแผน
0
0
0
     - กลุ่มบริหารงานบุคคล
0
0
0
     - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0
0
0
     - กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
0
0
0
     - กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
0
0
0
     - หน่วยตรวจสอบภายใน
0
0
0
5
ลูกจ้างประจำ
0
0
0
6
ลูกจ้างชั่วคราว
0
0
0
รวมทั้งสิ้น
0
0
0