เลือกการแสดงผล

ปีการศึกษา :
จำแนกตามตำบล :
จำแนกตามอำเภอ: รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษา


ที่ตั้งโรงเรียนรัฐบาล ปีการศึกษา 2560

ที่
รหัสโรงเรียน
รหัส obec
รหัส smis
ชื่อโรงเรียน
เลขที่
หมู่
ชื่อหมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณี
1
1034710126 710126 34020001 บ้านนาขนัน
5
นาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
2
1034710127 710127 34020002 บ้านแก้งเหนือ
2
เรืองอุดม แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
3
1034710128 710128 34020003 บ้านนาแมด
7
นาแมด แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
4
1034710125 710125 34020004 บ้านนาตาลเหนือ
2
นาตาล ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
5
1034710123 710123 34020005 ชุมชนบ้านขามป้อม
14
โนนเจริญ ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
6
1034710124 710124 34020006 บ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา)
2
เตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
7
1034710100 710100 34020007 บ้านทรายพูล
6
โนนแดง ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
8
1034710099 710099 34020008 บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
3
นาสนาม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
9
1034710097 710097 34020009 บ้านไทรย้อย
6
ไทรย้อย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
10
1034710098 710098 34020010 บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
5
อูบมุง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
11
1034710095 710095 34020011 เขมราฐ
11
หนองวิไล เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
12
1034710096 710096 34020012 อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
1
ท่ากกทัน เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
13
1034710103 710103 34020013 บ้านหนองหลวง
14
หนองหลวง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
14
1034710106 710106 34020014 บ้านบุ่งซวยห้วยยาง
2
บุ่งซวย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
15
1034710117 710117 34020015 ชุมชนบ้านเจียด
1
เจียด เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
16
1034710118 710118 34020016 บ้านนานวน
2
นานวน เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
17
1034710130 710130 34020017 บ้านนาแวง
2
นาแวง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
18
1034710131 710131 34020018 บ้านบุ่งวิทยา
4
บุ่งขี้เหล็ก นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
19
1034710132 710132 34020019 บ้านโบกม่วง
6
โบกม่วง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
20
1034710133 710133 34020020 บ้านลาดหญ้าคา
5
ลาดหญ้าคา นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
21
1034710134 710134 34020021 บ้านนาเมือง
8
ทรายทอง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
22
1034710105 710105 34020022 บ้านนายูง
3
นายูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
23
1034710107 710107 34020023 บ้านโนนสูง
5
โนนสูง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
24
1034710104 710104 34020024 บ้านป่าติ้ว
4
ป่าติ้ว หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
25
1034710101 710101 34020025 บ้านหนองนกทา
1
หนองนกทา หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
26
1034710102 710102 34020026 ตชด.ทองพูนพิทยา
2
นาสะแบง หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
27
1034710108 710108 34020027 บ้านหนองผือ
12
หนองหว้า หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
28
1034710110 710110 34020028 บ้านพนมดี
10
พนมดี หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
29
1034710113 710113 34020029 บ้านแก้งหลักด่าน
7
แก้งหลักด่าน หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
30
1034710114 710114 34020030 บ้านโคกสว่าง
11
โคกสว่าง หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
31
1034710115 710115 34020031 บ้านบาก
6
บาก หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
32
1034710116 710116 34020032 บ้านบึงหอม
5
บึงหอม หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
33
1034710129 710129 34020033 บ้านคำหาด
9
คำหาด หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
34
1034710109 710109 34020034 บ้านนาหว้าเหนือ
2
นาหว้า หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
35
1034710111 710111 34020035 บ้านป่าข่า
7
ป่าข่า หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
36
1034710112 710112 34020036 ตชด.บ้านป่งคอม
8
ป่งคอม หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
37
1034710119 710119 34020037 บ้านม่วงเฒ่า
6
ม่วงเฒ่า หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
38
1034710120 710120 34020038 บ้านห้วยยาง
11
ห้วยยาง หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
39
1034710121 710121 34020039 บ้านอีเติ่ง
7
อีเติ่ง หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
40
1034710122 710122 34020040 บ้านนาชุมใต้
3
นาชุมใต้ หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี
34170
41
1034710336 710336 34020041 บ้านกระเดียน
1
กระเดียน กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
42
1034710337 710337 34020042 บ้านเวียง (ตุอุปถัมภ์)
5
เวียง กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
43
1034710338 710338 34020043 บ้านนาหว้า
3
นาหว้า กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
44
1034710354 710354 34020044 บ้านกุดยาลวน
1
กุดยาลวน กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
45
1034710356 710356 34020045 บ้านคึม
6
คึม กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
46
1034710359 710359 34020046 บ้านกาจับ
3
กาจับ กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
47
1034710343 710343 34020047 บ้านกุศกร
9
กุศกร กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
48
1034710344 710344 34020048 บ้านลาดสมดี
3
ลาดสมดี กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
49
1034710345 710345 34020049 บ้านศรีสุข
4
ศรีสุข กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
50
1034710355 710355 34020050 บ้านหนองเอาะ
13
หนองเอาะ เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
51
1034710353 710353 34020051 บ้านคำสมิง
11
คำสมิง เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
52
1034710352 710352 34020052 บ้านเกษม
1
เกษม เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
53
1034710357 710357 34020053 เกษมบ้านนาคำ
6
เกษมนาคำ เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
54
1034710358 710358 34020054 บ้านกึ่งพุทธกาล
15
กึ่งพุทธกาล เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
55
1034710368 710368 34020055 บ้านขามเปี้ย
1
ขามเปี้ย ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
56
1034710369 710369 34020056 ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
8
ศรีสุข ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
57
1034710370 710370 34020057 บ้านดอนตะมุน
9
ดอนตะมุน ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
58
1034710371 710371 34020058 บ้านนาตาหมุด
6
นาตาหมุด ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
59
1034710372 710372 34020059 บ้านบ่อหิน
5
บ่อหิน ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
60
1034710373 710373 34020060 บ้านดอนหมูวิทยา
10
ดอนหมู ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
61
1034710388 710388 34020061 ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
11
ท่าบ่อแบง ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
62
1034710389 710389 34020062 บ้านนาคิแลน
7
นาคิแลน ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
63
1034710366 710366 34020063 บ้านดอนทับช้าง
6
ดอนทับช้าง ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
64
1034710364 710364 34020065 บ้านดอนใหญ่
7
ดอนใหญ่ ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
65
1034710375 710375 34020066 บ้านคอนสาย
5
คอนสาย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
66
1034710376 710376 34020067 บ้านสร้างโพน
1
สร้างโพน คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
67
1034710377 710377 34020068 บ้านโป่งน้อย
4
โป่งน้อย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
68
1034710379 710379 34020069 บ้านนาคำวิทยา
3
นาคำ คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
69
1034710380 710380 34020070 บ้านดอนม่วง (แก้วประชาสรรค์)
2
ดอนม่วง คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
70
1034710361 710361 34020072 บ้านฮี
3
ฮี คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
71
1034710362 710362 34020073 บ้านแพง
8
แพง คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
72
1034710367 710367 34020074 บ้านดอนหมากมาย (ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
7
ดอนมากมาย คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
73
1034710402 710402 34020075 บ้านคำไหล
6
คำไหล คำเจริญ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
74
1034710351 710351 34020076 บ้านแอมเจริญ
10
แอมเจริญ โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
75
1034710349 710349 34020077 บ้านโคกน้อย
7
โคกน้อย โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
76
1034710350 710350 34020078 บ้านโคกใหญ่
5
โคกใหญ่ โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
77
1034710348 710348 34020079 บ้านโคกจาน
3
โคกจาน โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
78
1034710385 710385 34020080 บ้านเสาธงใหญ่
6
เสาธงใหญ่ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
79
1034710386 710386 34020081 บ้านนาเดื่อ
5
นาเดื่อ เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
80
1034710384 710384 34020082 ชุมชนบ้านเซเป็ด
10
เซเป็ด เซเป็ด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
81
1034710365 710365 34020083 ตระการพืชผล
8
ขุหลุ ขุหลุ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
82
1034710418 710418 34020084 บ้านตระการ
1
ตระการ ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
83
1034710419 710419 34020085 บ้านโพนเมือง
8
ม่วงตอย ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
84
1034710420 710420 34020086 บ้านเอ็นอ้า
2
เอ็นอ้า ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
85
1034710421 710421 34020087 บ้านดอนหมู
4
ดอนหมู ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
86
1034710391 710391 34020088 บ้านตากแดด
4
ตากแดด ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
87
1034710396 710396 34020089 บ้านไผ่ล้อม
8
สร้างแป้น ตากแดด ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
88
1034710383 710383 34020090 บ้านถ้ำแข้ สาขาบ๋าหอย
9
บ๋าหอย ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
89
1034710381 710381 34020091 บ้านถ้ำแข้
1
ถ้ำแข้ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
90
1034710382 710382 34020092 บ้านคำแคน
4
คำแคน ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
91
1034710378 710378 34020093 บ้านห้วยที
7
ห้วยทีเหนือ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
92
1034710342 710342 34020094 บ้านโนนสูง
5
โนนสูง ถ้ำแข้ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
93
1034710398 710398 34020095 บ้านนาส้มมอ
3
นาส้มมอ ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
94
1034710413 710413 34020096 บ้านเทวัญ (คุรุราษฎร์นุกูล)
5
เทวัญ ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
95
1034710414 710414 34020097 บ้านแก้งอะฮวน
6
แก้งฮะอวน ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
96
1034710411 710411 34020098 บ้านท่าหลวง
2
ท่าหลวง ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
97
1034710390 710390 34020099 บ้านดอนจิก
3
ดอนจิก นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
98
1034710347 710347 34020100 บ้านโหมน
6
โหมน นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
99
1034710346 710346 34020101 บ้านนาพิน
10
นาพิน นาพิน ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
100
1034710403 710403 34020102 บ้านนาไฮ (มิตรภาพที่ 145)
2
นาไฮ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
101
1034710404 710404 34020103 บ้านหนองแดง
6
หนองแดง นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
102
1034710426 710426 34020104 บ้านสมบูรณ์
8
สมบูรณ์ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
103
1034710427 710427 34020105 บ้านน้ำคำ
13
น้ำคำใต้ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
104
1034710412 710412 34020106 น้ำคำพิทยา
น้ำคำ โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
105
1034710409 710409 34020107 บ้านนาห้วยแดง
5
นาห้วยแดง โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
106
1034710410 710410 34020108 บ้านร่องข่า
1
ร่องข่า โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
107
1034710408 710408 34020109 บ้านโนนกุง
3
โนนกุง โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
108
1034710341 710341 34020110 บ้านแดง (บุญเสริมอุทิศ)
1
แดง บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
109
1034710339 710339 34020111 บ้านเล้า
9
เล้าน้อย บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
110
1034710340 710340 34020112 บ้านทม
5
ทม บ้านแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
111
1034710407 710407 34020113 บ้านโนนสำราญ
7
โนนสำราญ เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
112
1034710405 710405 34020114 บ้านนางิ้ว (ประชาสามัคคี)
6
นางิ้ว เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
113
1034710422 710422 34020116 บ้านเป้า (รัฐราษฎร์บำรุง)
3
เป้า เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
114
1034710423 710423 34020117 บ้านพอก
10
พอก เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
115
1034710415 710415 34020118 ชุมชนบ้านสะพือ
7
สะพือ สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
116
1034710416 710416 34020119 บ้านนางิ้ว
2
นางิ้ว สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
117
1034710417 710417 34020120 บ้านสงยาง
1
สงยาง สะพือ ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
118
1034710424 710424 34020121 บ้านเขือง
3
เขือง หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
119
1034710428 710428 34020122 บ้านแหลไหล่
6
แหลไหล่ หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
120
1034710425 710425 34020123 บ้านหนองเต่า
1
หนองเต่า หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
121
1034710397 710397 34020124 บ้านนาดอกไม้
7
นาดอกไม้ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
122
1034710392 710392 34020125 บ้านดอน
1
ดอน ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
123
1034710395 710395 34020126 บ้านห้วยฝ้าย
2
ห้วยฝ้าย ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
124
1034710393 710393 34020127 บ้านดอนก่อ
3
ดอนก่อ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
125
1034710394 710394 34020128 บ้านนาจ่าย
5
นาจ่าย ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
126
1034710399 710399 34020129 บ้านไหล่ทุ่ง
1
ไหล่ทุ่ง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
127
1034710400 710400 34020130 บ้านไหล่สูง
2
ไหล่สูง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
128
1034710401 710401 34020131 บ้านดอนงัว
4
ดอนงัว ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34160
129
1034710374 710374 34020132 บ้านดงไม้งาม
6
ดงไม้งาม ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
130
1034710387 710387 34020133 บ้านคำข่า
7
คำข่า ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
34130
131
1034710072 710072 34020134 บ้านกาบิน
1
กาบิน กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
132
1034710073 710073 34020135 บ้านตุ
11
ตุ กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34720
133
1034710074 710074 34020136 บ้านป่าข่า
3
ป่าข่า กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
134
1034710093 710093 34020137 บ้านฟ้าห่วน
4
ฟ้าห่วน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
135
1034710094 710094 34020138 บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
2
หนองกุง แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
136
1034710089 710089 34020139 บ้านแก่งเค็ง
12
แก่งเค็ง แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
137
1034710090 710090 34020140 บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
7
ตาดโตน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
138
1034710091 710091 34020141 บ้านขุมคำ
9
ขุมคำ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
139
1034710092 710092 34020142 บ้านหนองบั่ว
3
หนองบั่ว แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
140
1034710071 710071 34020143 บ้านน้ำเกลี้ยง
3
น้ำเกลี้ยง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34720
141
1034710069 710069 34020144 บ้านตาดแต้
6
ตาดแต้ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34720
142
1034710070 710070 34020145 บ้านโนนหอม
9
โนนหอม ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34720
143
1034710066 710066 34020146 ชุมชนบ้านข้าวปุ้น (ศาสนานุเคราะห์)
1
ข้าวปุ้น ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
144
1034710067 710067 34020147 บ้านโคกเลาะ (มิตรภาพที่ 159)
4
โคกเลาะ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
145
1034710068 710068 34020148 บ้านโคกก่องวังนอง
7
โคกก่อง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
146
1034710075 710075 34020149 ชุมชนบ้านโนนสวาง
1
โนนสวาง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
147
1034710076 710076 34020150 บ้านหนองหว้า
4
หนองหว้า โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
148
1034710077 710077 34020151 บ้านดงบัง
10
ดงบัง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
149
1034710078 710078 34020152 บ้านคำแม่มุ่ย
6
คำแม่มุย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
150
1034710079 710079 34020153 บ้านกุดกลอย
5
กุดลอย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
151
1034710080 710080 34020154 บ้านแก้งลิงโคกสว่าง
7
แก้งลิง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
152
1034710081 710081 34020155 บ้านไชยชนะ
9
ไชยชนะ โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
153
1034710082 710082 34020156 บ้านแข็งขยัน
8
แข็งขยัน โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
154
1034710083 710083 34020157 บ้านบกหนองทันน้ำ
2
บก หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
155
1034710084 710084 34020158 บ้านโนนหินแร่
4
โนนหินแร่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
156
1034710085 710085 34020159 บ้านแสนอุดม
6
แสนอุดม หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
157
1034710086 710086 34020160 บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
7
ศรีสมบูรณ์ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
158
1034710087 710087 34020161 บ้านหนองลุมพุก
5
หนองลุมพุก แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
159
1034710088 710088 34020162 บ้านศรีเชียงใหม่
10
ศรีเชียงใหม่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
34270
160
1034710649 710649 34020163 บ้านพะไล
6
หินดาน โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
161
1034710650 710650 34020164 บ้านเลาะ
5
เลาะ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
162
1034710651 710651 34020165 บ้านดอนเย็นใต้
3
ดอนเย็นใต้ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
163
1034710655 710655 34020166 เสาวนิต (บ้านวังแซ)
12
วังแซ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
164
1034710671 710671 34020167 บ้านโพธิ์ไทร
2
โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
165
1034710672 710672 34020168 บ้านคำมณี
7
คำมณี โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
166
1034710662 710662 34020169 บ้านแก้งใต้
4
แก้งใต้ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
167
1034710663 710663 34020170 บ้านดอนกะทอด
5
ดอนกะทอด ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
168
1034710657 710657 34020171 บ้านม่วงใหญ่
1
ม่วงใหญ่ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
169
1034710658 710658 34020172 บ้านนานางวาน
8
นานางวาน ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
170
1034710659 710659 34020173 บ้านโปร่งเจริญ
3
โปร่งเจริญ สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
171
1034710660 710660 34020174 บ้านดอนชาด
2
ดอนชาด สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
172
1034710661 710661 34020175 บ้านนาพะเนียงออ
5
นาพะเนียงออ สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
173
1034710682 710682 34020176 บ้านกะเตียด
7
กะเตียด สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
174
1034710677 710677 34020177 บ้านสองคอน
1
สองคอน สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
175
1034710678 710678 34020178 บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
8
จอมปลวกสูง สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
176
1034710673 710673 34020179 บ้านกะลึง
6
กะลึง สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
177
1034710674 710674 34020180 บ้านโสกชัน
2
โสกชัน สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
178
1034710675 710675 34020181 บ้านไพรสวรรค์
7
ไพรสวรรค์ สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
179
1034710676 710676 34020182 บ้านหินห่อม
5
หินห่อม สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
180
1034710656 710656 34020183 บ้านสารภี สาขาหนองผักแว่น
9
หนองผักแว่น สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
181
1034710653 710653 34020184 บ้านคำกลาง
3
คำกลาง สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
182
1034710654 710654 34020185 บ้านสารภี
1
สารภี สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
183
1034710652 710652 34020186 บ้านพะลอง
4
พะลอง สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
184
1034710669 710669 34020187 สมาคมจักรยานสมัครเล่น
7
ผาชัน สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
185
1034710670 710670 34020188 บุญจิราธร
2
นาห้าง สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
186
1034710664 710664 34020189 บ้านสำโรง
5
สำโรง สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
187
1034710665 710665 34020190 บ้านนาหว้าใต้
3
นาหว้าใต้ สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
188
1034710666 710666 34020191 บ้านนาขาม
4
นาขาม สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
189
1034710668 710668 34020192 ผอบ ณ นคร 1
6
ร่องคันแยง สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
190
1034710667 710667 34020193 บ้านปากห้วยม่วง
1
ปากห้วยม่วง เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
191
1034710679 710679 34020194 บ้านดงตาหวัง
2
ดงตาหวัง เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
192
1034710680 710680 34020195 บ้านหนองฟานยืน
5
หนองฟานยืน เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
193
1034710681 710681 34020196 บ้านโป่งเป้า
4
โป่งเป้า เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
194
1034710683 710683 34020197 บ้านโป่งเป้า สาขาคำจ้าว
3
คำจ้าว เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
34340
195
1034711036 711036 34020198 บ้านค้อ
4
ค้อใหญ่ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34170
196
1034711037 711037 34020199 บ้านนาชุม
6
สมสะอาด กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34170
197
1034711039 711039 34020200 บ้านไทรงาม
8
ไทรงาม กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34170
198
1034711046 711046 34020201 บ้านกองโพน
1
กองโพน กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34170
199
1034711052 711052 34020202 บ้านไหล่ธาตุ
5
ไหล่ธาตุ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี
34170
200
1034711051 711051 34020203 บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
3
เหมือดแอ่แก้งไฮ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34170
201
1034711049 711049 34020204 บ้านคันพะลาน
4
คันพะลาน นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34170
202
1034711050 711050 34020205 บ้านลุมพุก
2
ลุมพุก นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34170
203
1034711047 711047 34020206 บ้านนาตาลใต้
1
นาตาลใต้ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34170
204
1034711048 711048 34020207 บ้านนากลาง
5
นากลาง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34170
205
1034711053 711053 34020208 บ้านนาม่วง
12
นาม่วง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี
34170
206
1034711038 711038 34020209 บ้านนาทราย
2
นาทราย พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34170
207
1034711035 711035 34020210 บ้านปากแซง
3
ปากแซง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34170
208
1034711033 711033 34020211 บ้านโพนแพง
5
โพนแพง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34170
209
1034711034 711034 34020212 บ้านนาหินโหง่นนาดง
9
นาหินโหง่น พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34170
210
1034711031 711031 34020213 บ้านพะลาน
1
พะลาน พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34170
211
1034711032 711032 34020214 บ้านบก
4
บก พะลาน นาตาล อุบลราชธานี
34170
212
1034711040 711040 34020215 บ้านพังเคน
4
พังเคน พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34170
213
1034711041 711041 34020216 บ้านโนนตูม
6
โนนตูม พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34170
214
1034711042 711042 34020217 บ้านโนนขุมคำ
7
โนนขุมคำ พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34170
215
1034711043 711043 34020218 บ้านด่านหม่วน
9
ด่านหม่วน พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34171
216
1034711044 711044 34020219 บ้านด่านฮัง
8
ด่านฮัง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34170
217
1034711045 711045 34020220 บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
12
หนองเต่า พังเคน นาตาล อุบลราชธานี
34170