เลือกการแสดงผล

ปีการศึกษา :

จำนวนโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2560 สพป.อุบลราชธานี เขต 2

 

ประเภท
จำนวนโรงเรียน
โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนทั้งหมด
217
0
 
จำแนกตามโรงเรียนหลัก / สาขา
     - โรงเรียนหลัก
214
0
     - โรงเรียนสาขา
3
0
จำแนกตามประเภทที่เปิดสอน
     - ระดับก่อนประถมศึกษา
0
0
     - ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับประถมศึกษา
155
0
     - ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
0
     - ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
0
0
     - ระดับก่อนประถมศึกษา - ระดับอาชีวศึกษา
0
0
     - ระดับประถมศึกษา
13
0
     - ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
0
     - ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
0
0
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
0
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
0
0
     - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
0
0
     - ระดับอาชีวศึกษา
0
0