ประวัติความเป็นมา

     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ได้บัญญัติสิทธิและเสรีภาพด้านการศึกษา ของปวงชนชาวไทยไว้ว่า"บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐ จะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย" และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยที่กำหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน ชาวไทยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกล่าวคือ มาตรา 10 ระบุว่า " การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดย ไม่เก็บค่าใช้จ่าย" และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 10 กำหนด ให้แบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเป็น 6 หน่วยงาน ดังนี้
     (1) สำนักงานรัฐมนตรี
     (2) สำนักงานปลัดกระทรวง
     (3) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
     (4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     (5) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     (6) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ได้มีการยุบรวมสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ เป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีหน้าที่ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี และได้แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 185 เขต ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติทั้ง 3 ฉบับ แก้ไขปรับปรุงเพื่อรองรับการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา คือ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 183 เขต และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 42 เขต รวมทั้งสิ้น 225 เขตทั่วประเทศ เพื่อจัดระบบและกระจายอำนาจการจัดการศึกษาในประเทศไทยให้ครอบคลุมมากขึ้น เกิดความคล่องตัวและไม่เกิดปัญหาในการพัฒนาการศึกษา และทำให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงเปลี่ยนชื่อเรียกว่า “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2” มาจนถึง ปัจจุบันโดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาดำรงตำแหน่งตามลำดับ ดังนี้
     

ที่
ชื่อ - สกุล
วันเดือนปี ดำรงตำแหน่ง
วันเดือนปี ที่ย้าย
1
นายเรืองฤทธิ์ วรจิตร
7 กรกฎาคม 2546
17 มิถุนายน 2547
2
นายพิศุทธิ์ วีระจิตร
18 มิถุนายน 2547
30 กันยายน 2550
3
นายอดุลย์ กองทอง (รักษาราชการแทน)
1 ตุลาคม 2550
30 กันยายน 2552
4
นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร
1 ตุลาคม 2552
25 มีนาคม 2553
5
นายมารุต อุปนิสากร
26 มีนาคม 2553
30 กันยายน 2554
6
ดร.โกวิท เพลินจิตต์
1 ตุลาคม 2554
30 กันยายน 2556
7
นายวัชรพงศ์ สุขรักษา
1 พฤศจิกายน 2556
ปัจจุบัน


ที่ตั้งและเขตบริการให้การศึกษา

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ตั้งอยู่บนถนนตระการ-พนา ตำบลขุหลุ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด 8 ไร่ รับผิดชอบเขตบริการทางการศึกษาให้การศึกษา จำนวน 5 อำเภอ ดังนี้

     1. อำเภอกุดข้าวปุ้น แผนที่
     2. อำเภอเขมราฐ แผนที่
     3. อำเภอตระการพืชผล แผนที่
     4. อำเภอโพธิ์ไทร แผนที่
     5. อำเภอนาตาล แผนที่

แผนที่เขตบริการการศึกษาของ สพป.อุบลราชธานี เขต 2
  

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีอาคารสำนักงานจำนวน 3 หลัง คือ อาคารสำนักงาน จำนวน 2 หลัง และอาคารห้องประชุม จำนวน 1 หลัง

     มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอชานุมาน และอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ทิศใต้ ติดต่ออำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ


ลักษณะภูมิประเทศ

     ลักษณะภูมิประเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เป็นพื้นที่ราบเกือบทั้งหมด มีภูเขาบางส่วน เขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอนาตาล และอำเภอเขมราฐ ชายแดนติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


ลักษณะภูมิอากาศ

     ลักษณะภูมิอากาศ จะมีอากาศร้อน และมี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน


ประชากร

     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไป


เขตการปกครอง

     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ประกอบด้วยเขตท้องที่การปกครอง 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอเขมราฐ อำเภอตระการพืชผล อำเภอโพธิ์ไทร และอำเภอนาตาล ดังนี้

  อำเภอ
  การปกครอง
  ตำบล
  หมู่บ้าน
  เทศบาล
  อบต.
  พื้นที่(ตรม.)

  ตระการพืชผล

  23
  234
  1
  22
  1,465

  เขมราฐ

  9
  123
  5
  4
  526.75

  กุดข้าวปุ้น

  5
  74
  1
  4
  320

  โพธิ์ไทร

  6
  73
  1
  5
  301

  นาตาล

  4
  64
  1
  3
  191.9

  รวม

  47
  538
  9
  38
  2,804.65

สี

     เขียว - แสด


ตราสัญลักษณ์

     


อักษรย่อ

     "สพป.อบ.๒"


วิสัยทัศน์

     “ภายในปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การบริหารโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ

     ““บริหารการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน”


ค่านิยมองค์การ

     ““มุ่งผลสัมฤทธิ์ กัลยาณมิตรของครู ปฏิรูปการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


เป้าประสงค์

 • นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และตรงตามศักยภาพ
 • ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 • สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนา และส่งเสริมตามระบบประกันคุณภาพภายใน
 • นโยบายการศึกษา

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ได้กำหนดนโยบาย เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีคุณภาพ และบูรณาการให้สอดคล้องการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา ดังนี้

 • พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสื่อการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐานตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้
 • สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตย และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต
 • ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นระบบ
 • พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานและเกณฑ์ ที่กำหนดพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด มีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล

 • กลยุทธ์

       จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ และนโยบายการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จึงกำหนดกลยุทธ์ จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2557 ดังต่อไปนี้

 • กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
 • กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
 • กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีคุณภาพ
 • กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา

 • จุดเน้น

 • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักของนักเรียนทุกระดับชั้นจากการทดสอบ NT , ONET และ LAS เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 5
 • นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่สมดุล เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านรู้เรื่องและจับใจความสำคัญได้
 • นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เหมาะสมตามช่วงวัย
 • นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ
 • นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง
 • สร้างทางเลือกการเรียนรู้ ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง ตามรูปแบบที่หลากหลายตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตร และอัตลักษณ์แห่งตน เพื่อลดอัตราการออกกลางคัน และประชากรวัยเรียนทุกคนได้เข้ารับการศึกษาต่อและสามารถประกอบอาชีพและปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
 • นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ
 • นักเรียน ครูและบุคลากรทางงการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 • สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองคุณภาพภายนอก
 • เน้นการมีความส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

 • ผลผลิต

 • ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
 • ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
 • ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
 • เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
 • เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
 •      โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 มีหน้าที่กำกับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2